DELA

Ekström har fel!

Eftersom Kjell Ekström i en insändare framför grovt felaktiga uppgifter från kommunfullmäktiges budgetmöte så vill undertecknade komma med följande tillrättaläggande:
Omröstningen i fullmäktige handlade inte om kommunen skulle återinföra kommuns infobladet eller inte. Att införa infobladet var alla eniga om. Minoriteten i fullmäktige röstade för kommunstyrelsens eniga förslag om att införa infobladet inom biblioteks- och kulturnämndens givna budgetram om 210 000 euro för år 2011. (203 000 år 2010).

Majoriteten röstade dock för en utökning av ramen med 5000 euro vilket blev fullmäktiges beslut. Undertecknade anser att denna utökning var omotiverad då fullmäktige dessutom har gett kommunstyrelsen fri dispositionrätt om 200 000euro att användas för oförutsedda utgifter i de fall nämnderna av olika orsaker inte kan klara sina budgetramar. För att långsiktigt klara av kommunens åtaganden inom främst barnomsorg, skola och äldrevård är det viktigt att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Att samla billiga politiska poäng ett valår genom att utöka kommunens utgifter är lätt. Men för oss undertecknade handlar det om att ta ett långsiktigt ekonomiskt helhetsansvar för kommunen.

Vi tar också avstånd från det osakliga påhopp som Kjell Ekström gör på kommundirektör Carolina Sandell som tillsammans med övrig personal gjort ett bra jobb för att bereda en budget som tillvaratar allas intressen.
God Jul och gott nytt år
Jörgen Strand
Edgar Kalm
Anders Eriksson
Fredrik Karlström