DELA

Eckerös syn på högstadieskola

Förtydligande av Eckerös ställningstaganden i samband med KHS-utbyggnaden.

Man har i tidningspressen gett sken av att Eckerö och Hammarland har för avsikt att inleda ett bygge av en gemensam högstadieskola. Det stämmer inte och det kan därför vara på sin plats med ett förtydligande.

Eckerö och Hammarland har tillsammans beställt en utredning om byggandet av en högstadieskola. För Eckerös del har utredningen gällt en högstadieskola INOM SÅHD på axeln Näfsby–Möckelö.

Denna utredning ligger till grund för det förslag som getts till SÅHD:s förbundsfullmäktige som ett alternativ till den nu föreslagna utbyggnaden av KHS.

Utgångspunkten från Eckerös sida har varit att sannolikheten för ett uppförande av ytterligare en högstadieskola i distriktet ökar ju närmare Möckelö man kommer. Synergieffekten av ett större upptagningsområde för elever väger i det fallet tungt.

Eckerö fullmäktige har dessutom givit kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Hammarland utreda förutsättningarna för byggandet av en högstadieskola på västra Åland, inom SÅHD. Någon projektering av skola som medför utträde ur SÅHD kommer dock inte på fråga.

Fortsatta diskussioner beträffande ytterligare en högstadieskola i distriktet görs härefter i samråd med SÅHD- kommunerna.

För tydlighetens skull ber vi dessutom att Hammarlands styrelseordförande i framtiden undviker att tolka Eckerös fullmäktigebeslut, kommunens företrädare svarar själva för detta. Hans uttalanden får så att säga stå för honom själv.

Eckerö strävar fortsättningsvis till att i samverkan med Södra Ålands skoldistrikt bygga en välfungerande och kostnadseffektiv organisation med sin erkänt goda kompetens och hoppas att man vid förbundsfullmäktigemötet den 31.1 väger in de faktorer som kan ge en långsiktig och stabil lösning för SÅHD.

ANDERS SVEBILIUS KF
SUSSI FAGERSTRÖM KS
ROBERT SÖDERLUND ERSÄTTARE KF
JOHN HILANDER KF
KERSTIN WIKGREN KS
BERIT METSIK ERSÄTTARE KF
RONALD KARLSSON KF
GUNILLA HOLMBERG KS
MIKAEL STJÄRNFELT ERSÄTTARE KF
KALLE BJÖRNHUVUD KF
PIA AARNIO SOCIALNÄMNDEN
ÅSA HÄGGBLOM KF
KARI KÄRKI KF
TAGE MATTSSON KF
MIKAEL SANDHOLM KF
RUNE SÖDERLUND KF