DELA
Foto: Jonas EdsvikI stället för att öka radions och journalisternas politiska oberoende, vilket borde ske, väljer man medvetet motsatsen skriver insändarskribeten.

Du sköna nya Åland

Den brittiska författaren Aldous Huxley kom 1932 ut med romanen ”Brave new world” på svenska kallad ”Du sköna nya värld”. Det här en synnerligen dystopisk framtidsvision (pessimistisk och svartmålande skildring av framtiden). En framtid där statspropaganda och förtryck av tanke- och yttrandefriheten är standard. Menar jag då att Åland är på väg i den här riktningen? Nå låt oss både hoppas och tro att vi inte skall få uppleva något sådant, men tendenser i den här riktningen smyger sig nog lätt in också i vårt lilla fridfulla samhälle!

Varför skriver då en gammal man – en gammal ”mediot” – nu en sådan här insändare? Ja, häng med på liten resa i ÅLÄNDSK demokrati – den som jag fått göra:

Det var faktiskt spännande, en fin utmaning, en möjlighet att uträtta något på det område jag sysslat med i sådär 50 år – medier. Tänk, nu blev jag medlem i Ålands Radio/TVs styrelse!

Men jag märkte snart att en hel del av styrelsens ”rutiner” verkade -i alla fall för mig- rätt konstiga. Exempel: det finns bara beslutsprotokoll, det vill säga endast beslut protokollförs medan t.ex. förslag som någon styrelsemedlem kommer med oftast försvinner helt. Det är ”presidiet” som avgör vad som är en fråga, och om presidiet inte tycker att något som en styrelsemedlem tagit upp på mötet passar dem så finns detta helt enkelt inte med i protokollet. Så diskuterades ”Smedsböle” och ordföranden hade en – som jag uppfattade det – negativ inställning till att satsa något på S:böle eftersom ”linjär TV i alla fall håller på att försvinna”. För att ge ett visst perspektiv på ”linjär TV ”och vilken servicegrad vi ålänningar får via eter-TV arbetade jag, med hjälp av två tyska media-analytiker, ut en jämförelse mellan TV distributions servicen (TV sändningarna helt enkelt) på Åland och den på bl.a. ett antal öriken (som Bornholm, Färöarna, Kanalöarna osv.) På ett följande möte presenterade jag utredningen för styrelsen, resultatet av utredningen visade att Åland har den i särklass sämsta TV-servicen av alla områden som var med i undersökningen. I själva verket sådär 80 % sämre än i övriga ”öriken”. Alla styrelsemedlemmar fick ett exemplar av utredningen, men ”presidiet” ansåg tydligen inte att detta var en fråga som borde uppmärksammas för det står inte ett ord om det här i mötesprotokollet och utredningen nämndes aldrig härefter, tydligen hamnade den i ”det stora arkivet under bordet”-papperskorgen.

Under tidigare styrelser hade föredragningslistorna varit tillgängliga för personalen, nu hemligstämplades också dessa, av allt att döma efter beslut hos ”presidiet” för styrelsen fick aldrig behandla det här.

Nästa steg, en advokat kommer på uppdrag av landskapsregeringen för att berätta om vilka rättigheter och skyldigheter en medlem i ett landskapsägt bolag har. Och nog blev det en föreläsning alltid, beträffande rättigheter har jag inget minne av att något av vikt skulle ha sagts, men skyldigheter det var det gott om. Vi fick oss till livs en tolkning av ”landskapets direktiv för styrelsemedlemmar i landskapsägda bolag”, ett dokument som vi givetvis fick ett exemplar för ”hemstudier”. Advokaten eldade på, ivrigt påhejad av ordförande, det var helt klart att från och med nu var ”landskapets direktiv…” vår bibel, vårt rättesnöre och styrelseordföranden vår uttolkare av direktiven. Den uttolkning av direktiven som nu gällde var följande: ”du som styrelsemedlem får aldrig diskutera eller kommunicera frågor rörande ÅRTV (i verkligheten frågor som har med medier och landskapet att göra) till någon utomstående (utanför styrelsen), inte med pressen, inte med allmänheten, inte med Ålands radios personal, inte med någon politiker eller någon medlem i lagtinget eller landskapsregeringen. Detta inkluderar också lantrådet Camilla Gunell och alla ministrar och tjänstemän”. Jaha ja så det skall finnas vattentäta skott mellan ägaren landskapet och ÅRTV? Nej, inte alls -tvärtom, ”man bör alltid ta reda på vad ägaren, landskapsregeringen anser” MEN endast presidiet, det vill säga ordföranden (C) och viceordförande (M) får diskutera med ägaren! Och vad händer om jag i alla fall pratar med bolagets ägare t.ex. lantrådet Camilla Gunell, ja, ordförande uttryckte det så här ”du tar stora risker om du gör det”. Man måste ju utgå ifrån att ordföranden handlar enligt direktiv från landskapet som ju skapat regelverket. Visserligen har jag svårt att tolka ”bolagsbibeln” så här, men jag är inte jurist och landskapet har ju ett flertal gånger uttryckt sin tillfredsställelse med styrelsens arbete så jag antar att det här är landskapsregeringens vision av hur saken skall skötas.

Ett steg till: plötsligt på ett möte förklarar ordföranden att i ”den här typen av företag” är det inte tillåtet att reservera sig mot beslut och inga anteckningar skall göras i protokollen om reservationer. Men när ”presidiets” förslag om att sammanslå redaktionschefs- och vd-tjänsten kom upp hände två saker, mitt förslag om vd-tjänsten behandlades över huvud- taget inte trots att jag skickat förslaget till alla styrelsemedlemmar givetvis inklusive ordföranden. Nästa ”sak”, jag fick plötsligt reservera mig MEN på sekreterarens fråga om hur detta skulle utformas svarade ordförande att ”Stormbom får inte lämna in någon motivering till reservationen” (tydligen varken muntligt eller skriftligt)! Det vore ytterst intressant att få landskapsregeringens motivering till detta.

Det senaste: en vacker morgon får jag läsa i en artikel i en lokaltidning vad jag anser om behandlingen av den nya VD tjänsten och detta förmedlat av ordföranden, dessutom med hans kritik av mina påstådda ”åsikter” tillagda! Styrelsemedlem får alltså inte under några omständigheter kontakta pressen, den som gör det ”tar en stor risk” enligt ordföranden. Men tydligen kan ordföranden för pressen berätta vad en namngiven styrelsemedlem anser!

Samarbetsförhandlingarna då, tyvärr fick de liberala och socialdemokratiska representanterna inte träffa personalen, utan detta sköttes av ”det utvidgade presidiet” det vill säga centerns två representanter, moderaternas representant och de obundnas representant, så jag har inte någon förstahandsuppfattning av ”förhandlingarna”. Personalen bad skriftligt om att få träffa hela styrelsen men det gick inte för sig. Beslutet om detta hade – antar jag – tagits i ”presidiet” och meddelades styrelsen på ett möte – ingen diskussion!

Men nu går jag alltså i alla fall till pressen och tar således ”en stor risk”! Så kära landskapsregering ni har min adress och vet vart ni skall skicka meddelandet att jag i enlighet med ”landskapsregeringens direktiv till styrelseledamöterna i landskapsägda företag” fått sparken från styrelseuppdraget. Men missförstå mig inte jag går INTE godvilligt, inte på sådana här premisser. Jag stannar så länge jag kan om inte annat så för att visa min solidaritet mot personalen, personalrepresentanten Ove och inte minst redaktionschef Astrid Olhagen som alla på ett lysande sätt försvarat vad jag anser vara vår åländska yttrandefrihet och demokrati. Dessutom, som jag ville säga i min reservation om VD frågan men inte fick, tornar verkligen en hög viktiga problem upp sig utan att få någon lösning. Så här skrev jag bl.a. i min reservation :

”Idag har ingen på Ålands Radio/TV direkt övergripande formellt ansvar för TV -utvecklingen inom bolaget, inte heller för hur bolaget hanterar videomaterial i allmänhet t.ex. för distribution och arkivering. Så saknas helt varje form av kontakt mellan landskapet Åland och Ålands Radio/TV i frågor rörande återutsändning till den åländska allmänheten (via Ålands Radio/TV) av t.ex.video och film-projekt som landskapet deltar i finansieringen av. Exempel: den utmärkta åländska barn och ungdomsfilmen ”Iris” kan inte visas varken direkt av Ålands Radio/TV eller för den delen via play-funktion på nätet TROTS att landskapet har så att säga investerat betydande summor i filmen. Här kan också noteras att resultatet av den nya upphovsrättslag som trädde i kraft i februari i år inte på något sätt motsvarar förväntningarna som fanns på lagen. Beträffande SVT play har redan upphovsrättsexperter konstaterat att lagen inte på något sätt undanröjer skyldigheten att såväl ekonomiskt som också spridningsmässigt komma överens med upphovsmännen (ofta utländska TV och filmbolag) som äger det materialet varför inga framsteg i verkligheten gjorts i denna fråga och detta till trots att det nog finns vissa modeller hur man skall närma sig problemet. ….. Vi tvingas idag konstatera att Åland är det enda området i Norden som INTE är ansluten till ”Nordvisionen” där Färöarna är aktivt associerad och alla övriga områden via Public Service-bolagen fullvärdiga medlemmar. … trots goda tekniska förutsättningar verkar det inte bli någon åländsk TV bevakning av årets Ö-spel och varje form av planering för ”Smedsböle” sändningarna av OS 2016 saknas. Med tanke på de ofta mycket långa ”beställningstider” som gäller samt att man i Sverige kommer att sända OS 2016 via 5 eller 6 olika kanaler som inte finns varken avtalsmässigt eller upphovsrättsligt på Åland idag är problemen klart akuta även att vi talar om 2016. Det ovanstående är verkligen INTE personalens ”fel” utan det är nog ”högre upp” i kedjan som felet ligger…

Min personliga uppfattning är att ”vårt sköna nya Åland” inte skall se ut som Huxleys vision gör utan att vi måste öppet jobba för bra lösningar för all vår gemensamma egendom bl.a. ÅRTV och här med speciell hänsyn till att det finns en grupp människor som inte bara – som alla andra ålänningar – är delägare utan också jobbar i och för våra gemensamma ”firmor”– nämligen personalen – i det här fallet i ÅRTVs personal. Jag försöker dra mitt lilla strå till stacken för att vi skall ha ett öppet framgångsrikt public service bolag där personalen trivs, men jag börja bli lite fundersam om landskapsregeringen gör detsamma!

Christian Stormbom

troligen f.d. medlem i ÅRTVs styrelse