DELA

Droppen som får bassängen att rinna över

Jag har under två års tid ifrågasatt fastighetsskötseln av Mariebad som hanteras via stadens internhyressystem och fastighetsavdelning. Jag har satt frågetecken kring servicenivån som är av största vikt för en anläggning som Mariebad. Jag har även satt stora frågetecken kring den kostnadsmassa internhyressystemet medför (drygt 1 miljon euro per år) samt kompetensförsörjningen.

Tittar man på Mariebads kostnadsstruktur sedan badet öppnade, har internhyressystemet inneburit rejäla kostnadsökningar som ej heller går att avläsa i ett förbättrat underhåll eller service. Tyvärr är det precis tvärtom.

Motsvarande analys går att göra med Idrottsgården, som visar samma negativa trend sett till skattepengar och kvalitet på underhåll.

Anläggningar som Mariebad och övriga av stadens idrottsanläggningar är helt beroende av nöjda kunder och intäkter. Det är därför svårt med ett konstruerat system där ena parten, i detta fall fastighetsavdelningen, får en internhyra och på intet sätt har ett incitament som bygger på nöjda kunder och därmed goda intäkter.

Det är enligt mig ett grundproblem att fastighetsavdelningen får sin internhyra oberoende hur missnöjda kunderna är, oberoende om anläggningen är stängd eller öppen, eller om intäkterna uteblir.

Nu har driften av Mariebad försvårats ytterligare, fastighetsavdelningen inför nya regler då fekalier upptäcks i vattnet. Detta är något som historiskt sett har inträffat 2–3 gånger per månad sedan starten för 14 år sedan. Den nya regeln innebär att Mariebad då ska hålla stängt under 24 timmar!

Det innebär ett årligt driftsstopp på cirka en månad per år. Det är enkelt att räkna ut den badwill detta åsamkar Mariebad, via tusentals besvikna ålänningar och turister. Mariebad är en av stadens turistmotorer året runt och vi har inte råd att missköta driften på det sätt som nu görs.

Direkta och indirekta intäktsbortfall som givetvis även slår hårt mot våra rederier och hotell som säljer och har nytta av Mariebad.

Ingen badanläggning i Finland har liknande regler som nu införs vid Mariebad. Vattenkvaliteten i bassänger lyder under Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården) och det finns klara riktlinjer hur en situation med fekalier i bassäng hanteras och följs upp, och ingenstans stipuleras om en stängning i 24 timmar.

Det har under 14 år aldrig uppstått en sanitär olägenhet i samband med en dylik situation, som skulle ha riskerat besökarnas hälsa. Det är mycket tråkig utveckling Mariebad genomgår, där skattepengar rinner ut i en allt stridare ström till gagn för varken besökare eller näringsliv.

Tittar vi hur besöksvolymen utvecklats sedan fastighetsskötseln började hanteras via internhyressystemet har den minskat med cirka 15 000 besökare. En negativ trend som förmodligen speglar misskötsel och servicenivå.

Den nu påhittade 24-timmars regeln kan därför med stor sannolikhet bli droppen som får bassängen att rinna över.

John Holmberg

Lib