DELA

Driv igenom ett KST

Ålands handikappförbund (nedan benämnt förbundet) har vid flera tillfällen under 2015 och 2016 genom insändare lyft frågan om en enda samordnad kommunal socialvård (KST) på Åland och påpekat vikten av att en sådan inrättas.

Förbundet har efter att lagförslaget om kommunernas socialtjänst godkändes efterlyst grundidén med KST i de fortsatta diskussionerna och upplever det angeläget att genom detta inlägg i debatten betona att fokus åter måste riktas mot det som utgör kärnan i hela detta arbete, nämligen en jämlik, professionell och rättssäker kommunal socialservice.

Förutom att förbundet vädjar till landskapsregeringen och lagtinget om att driva igenom en enda samordnad kommunal socialtjänst, vädjar vi om att alla som deltar i arbetet och diskussionen om KST värnar om dem som i sina dagliga liv berörs av reformen, dvet vill säga brukarna.

Låt diskussionen om KST handla om det som den borde göra; mänskliga rättigheter och en möjlighet till en professionell och korrekt hantering av ärenden inom kommunernas socialvård.

Ålands handikappförbund