DELA

Din röst för Östersjön!

Östersjöns mående är allvarligt och vi behöver jobba på alla plan vi kan, för att nå resultat. Även om jag privat startat kampanjen No more Poo! Baltic Sea Responsibility, så är jag medveten om att det finns även andra orsaker, än dumpning av avloppsvatten, till övergödningen av vårt hav.

Jordbruk, fiskodling och industrier har alla andelar i detta, så som också den naturliga avrinningen. Vattenlagen är på gång att revideras och där vill jag vara med och påverka!

Vi behöver en rättvis lagstiftning där alla parter får dra sitt strå till stacken för att minska påfrestningarna på Östersjön. Samtidigt vill jag ta nya tag för vattenvårdsprogrammet. Samkör åtgärder som går att tillämpa i praktiken och tillsammans bildar en helhet, för att minska näringsbelastningen av Östersjön.

Till exempel genom fortsatt riktad rådgivning, enligt de åtgärder som passar bäst, för var enskild jordbrukare att minska sitt näringsläckage, samt flytta fiskodling till slutna bassänger på land.

Havet är också påverkat av andra påfrestningar, som till exempel miljögifter, överfiske och luftburna utsläpp. Det ligger rena ekonomiska aspekter i att ha ett levande hav. Fiskenäring, stora delar av turismnäringen och andra arbetsplatser är direkt kopplade till havet.

I en rapport från Zennström Philanthropies i samarbete med The Boston Consulting Group kan man utläsa att ett friskt hav genererar 3 000 jobb på 15 år för en ”genomsnittlig kommun” i Östersjöregionen.

Även om vi idag skulle få till stånd en kraftig reducering av kväve- och fosforbelastningen på havet, skulle det ta många år innan vi skulle se en förbättring. Men, det är ingen orsak att inte agera nu, utan tvärtom. Vi har inte råd att vänta längre! Ett dött hav lockar inga turister, har inga badvänliga stränder, magra fiskbestånd och ett i övrigt fattigt marint liv. Det finns mycket mer att beröra i detta ämne, men ja, jag röstar på Östersjön! Hoppas du vill göra det med!

Linda Pussinen (Lib)