DELA

Diktatoriska påståenden i kommunreformförslag

Norra Ålands Pensionärer r.f. (NÅP) påpekade följande i remissvaret till landskapsregeringen.

De åländska kommunernas rätt att styra sig själva har bestått i mer än 700 år, har genomgått omvälvande förändringar och har lyckats bevara existerande, fungerande och demokratiska kommuner.

Om en stor genomgripande reform skall lyckas måste det finnas en klar beställning från folket, inte bara från politiker som mera lyssnar på andra länders lösningar än på det egna folket. NÅP anser inte att en sådan klar beställning finns, vilken skulle berättiga till den föreslagna reformen.

NÅP tror inte att en sammanslagning av kommuner sparar pengar, en centralisering av såväl makt som service blir slutresultatet. Vi inom NÅP tror inte heller att färre kommuner innebär färre gamla personer, någon lösning för de förmenta problem som vår stigande livslängd medför, enligt många uttalanden, finns inte med i förslaget.

Vi tror på rätten att bestämma själva inom den egna kommunen och vi anser att det medför större intresse för den egna bygden, mer frivilligt arbete, det blir mer attraktivt att flytta till en liten kommun eftersom det i kommunen finns skolor, barnomsorg och äldreboenden, det vill säga närhet.

Vi anser att det inte tillräckligt har beskrivits det faktum att församlingarna också drabbas av tvångssammanslagningar eftersom församlingarnas och kommunernas gränser måste sammanfalla enligt kyrkolagen.

NÅP anser inte att förslaget till kommunreform på Åland uttrycker en demokratisk linje utan enbart diktatoriska påståenden; ”kommunerna ska”, på alltför många ställen i texterna.

Inte heller anser NÅP att den enväldige kommunsamordnaren tyder på ett demokratiskt syfte med lagen.

Vi inom NÅP vill fortfarande ha ett demokratiskt styrt Åland och kan därför inte stöda föreliggande förslag till reform av kommunstrukturen på Åland.

STYRELSEN FÖR NORRA ÅLANDS PENSIONÄRER