DELA

Detta har HFD beslutat om K-märkning!

Barbro Sundback skriver i tidningen att ”En rivning av det K-märkta telegrafhuset på Magazintomten har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).” Hon skriver att stadsstyrelsens ordförande lidit ett stort nederlag, liksom fullmäktiges majoritet.

Det är skäl att noggrant läsa domstolarnas avgöranden förrän man uttalar sig så tvärsäkert och vilseledande!

HFDs beslut 7.3.2016 lyder: ”Med beaktande av de skäl och bestämmelser som förvaltningsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkanden i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl att ändra förvaltningsdomstolens beslut.”

HFD hänvisar således i sitt domskäl enbart till beslutet i Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD). Hur motiverar då ÅFD sitt beslut?

ÅFD skriver bland annat i sitt beslut 19.12.2014: ”Skälen och konsekvensbedömningen för att avlyfta K-märkningen framgår emellertid inte av planbeskrivningen på det sätt plan- och bygglagen jämte – förordningen förutsätter. Att enbart innefatta dessa bedömningar i den skriftliga föredragningen under olika skeden av ärendets beredning följer inte lagens avsikt för planbeskrivningen.”

”Förvaltningsdomstolen finner inte belägg för en objektiv bedömning av huruvida en tekniskt och ekonomiskt genomförbar lösning där byggnadens kulturhistoriska värde bevaras är utesluten.”

ÅFD avslutar med: ”Planändringen är inte förenlig med innehållskraven avseende värnande av den bebyggda miljön och kulturhistoriska värden. Fullmäktiges beslut strider därför mot lag.”

ÅFD ger tydligt besked att grunderna för avlyftning av K-märkningen inte tillräckligt och hållbart redogjorts för i stadsplaneförslaget. Domstolarna menar alltså att beredningen inte varit tillräcklig för att stadsfullmäktige, såsom man gjorde 25.3.2014, skulle kunnat avlyfta K-märkningen (”Skälen framgår inte …” och ”… finner inte belägg …”).

ÅFD skriver också: ”Bestämmelserna i plan- och bygglagen lämnar staden en omfattande prövningsrätt då den beslutar om innehållet i en stadsplan.”

Det står klart och tydligt i domstolsbesluten att ”innehållskraven” för avlyftande av K-märkningen inte uppfyllts i stadens beredning av ärendet. Om av stadsfullmäktige gjorde K-märkningar på grund av tydliga och objektiva skäl i framtiden ska avlyftas måste motiveringarna vara tydliga och omfattande. Det lär vi oss av detta ärendes långa domstolsvandring. Inte att K-märkningar är omöjliga att avlyfta. Det vore en övertolkning av domstolarnas nu gjorda avgöranden.

Moderaterna i Mariehamn stöder det åländska byggnadsskyddet och K-märkningar i stadsplan, men förändrade förhållanden kan ibland undantagsvis motivera att stadens utvecklingsbehov kan väga tyngre än bevarandeintresset i ett enskilt fall.

Roger Jansson

gruppordförande (MSM)