DELA

Detta är allmän intressebevakning

Med anledning av artikeln i Nya Åland den 26 augusti om besväret mot utnämning av intressebevakare vill jag förklara vad intressebevakning och allmän intressebevakning är.

Den som jobbar som allmän intressebevakare, för att ha hand om en persons ekonomiska angelägenheter, jobbar som tjänsteman. Tjänstemannen, den allmänna intressebevakaren, är anställd av justitieministeriet. De allmänna intressebevakarna jobbar på rättshjälpsbyråerna. Tjänstemannen får sin lön via justitieministeriet.

Tjänstemannen får inte själv/privat något arvode av den person han utsetts att hjälpa.

För tydlighetens skull: det är staten som betalar den allmänna intressebevakarens lön. Tjänstemannen har inget eget intresse av det arvode som huvudmannen faktureras av staten för tjänsterna. Tjänsterna är avgiftsbelagda. Tjänstemannen får sin i skolning vid justitieministeriet.

Privata personer kan ta emot uppdrag som intressebevakare. De har rätt att få ett arvode av den person, vars ekonomi de tar hand om. Arvodet beräknas enligt en kalkyl.

Arvodet för intressebevakarens tjänster fastställs enligt 44 § lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Arvodets storlek godkänns och övervakas av övervakande myndighet, magistraten vid statens ämbetsverk.

Lotten Koskinen

allmän intressebevakare

vid Ålands rättshjälpsbyrå