DELA

Det sjönära boendet och klimatfrågan

I tiden, kanske för tjugo år sedan, lanserade den dåvande stadsarkitekten sitt förslag om att anlägga en bostadsö i Slemmern. I stadens senaste tertialuppföljning, under stadsutvecklingsnämndens verksamhetsområde, framgår att en ”Utvecklingsstudie för bostadsö i Slemmern tas fram”. Uppföljningen utgör underlag för stadens budgetarbete för år 2022. I texten framgår att stadsarkitektkansliets personresurser har upptagits av arbetet med delgeneralplanen för centrum och att utvecklingsstudien därför inte påbörjats.

I dagarna pågår det betydelsefulla klimatmötet i Glasgow, Skottland. Klimatmedvetandet är större än för tjugo år sedan och det är svårt att tänka sig att anläggandet av en bostadsö i Slemmern skulle vara förenligt med klimatstrategier och höjd havsnivå.

Detta är skälet till att jag gärna ser att staden frångår tanken på anläggandet av bostadsön. Det råkar vara en fördel att stadsarkitektkontoret inte hunnit påbörja bostadsöprojektet. Jag har istället föreslagit ett alternativ som handlar om resiliens, det vill säga anpassning till klimatkonsekvenserna, att planera för flytande boendealternativ.

LEIF HOLLÄNDER (OB)