DELA

Det intersexuella barnet bör själv få definiera sitt kön

Genom tiderna har det i alla kulturer fötts barn, vars kön varit svårt att bestämma. Det är då fråga om intersexualitet. Det är ett medfött tillstånd, där individens fysiska könsbestämmande egenskaper inte otvetydigt är kvinnans, ej heller mannens. Intersexualiteten upptäcks oftast genast barnet föds. Tillståndet kan hittas även senare under barnets tillväxt och utveckling. En intersexuell människas kropp hör till naturens naturliga variation och behöver ingen medicinsk intervention, utom i de fall då hälsan akut är hotad.

I Finland beräknar man att det årligen föds mellan tre och åtta intersexuella barn. Enligt Barnmorskeförbundet krävs det en uppdatering av den medicinska rollen beträffande främjande av det intersexuella barnets och hens familjs hälsa. Barnmorskeförbundet anser att genom att öka det interprofessionella samarbetet samt genom utbildning av yrkesutövarna kan man bättre än tidigare svara på de behov det intersexuella barnet och hens familj har.

Barnmorskeförbundet påpekar att då det föds ett intersexuellt barn är det inte fråga om en nödsituation. Det intersexuella barnet är friskt men hens könsorgan har utvecklats på ett unikt sätt. Naturen har många skiftningar, så har även människorna. Barnmorskeförbundet rekommenderar att barnets föräldrar borde få mera psykosocialt stöd genast efter förlossningsögonblicket, samtidigt som deras uppfattning om att barnet är friskt borde förstärkas. Föräldrarna borde erbjudas erfarenhetsstöd och för att främja anpassningen borde det skapas ett infopaket, som kan delas ut till föräldrarna. Barnmorskeförbundet anser att intersexualiteten borde lyftas fram åt alla familjer redan på mödrarådgivningen. I samband med familje- och förlossningsförberedelsen borde det åt familjerna ges information även om sexualitetens mångfald.

Social- och hälsovårdssektorns etiska kommitté ETENE har denna vår tagit ställning till vården av de intersexuella barnen. ETENE rekommenderar att barnets självbestämmanderätt beträffande viktiga ärenden som berör hens identitet bör förstärkas. Detta förutsätter att åtgärder som modifierar de yttre könsorganen verkställs först då barnet själv kan definiera sin könstillhörighet och ta ställning till sin egen sexualitet. Barnmorskeförbundet stöder uppfattningen att ifall föräldrarna önskar tidig estetisk kirurgi åt sitt barn, borde de informeras om att man inte genom att modifiera de yttre könsorganen kan påverka vilken könsidentitet barnet senare upplever hos sig själv. Däremot kan upplevelserna av smärtan traumatisera barnet och påverka hens välmående och utveckling. Utgångspunkten måste vara att barnet har rätt till sin egen kropp sådan som den är.

Barnmorskeförbundet instämmer i ETENES rekommendation att det allmänna medvetandet om sexualiteten som mänsklig egenskap borde ökas så att människorna inom hälsovården, daghemmen, skolorna, idrottsföreningarna, församlingarna, medborgarorganisationerna och andra enheter där barn finns, skulle vara medvetna om sexualitetens mångfald. På detta sätt kan vi tillsammans stöda de intersexuella barnens tillväxt och utveckling både till fullvärdiga och till med alla andra likvärdiga medborgare. Barnmorskeförbundet påpekar att det inte är det intersexuella barnet som skall förändras, utan samhället runt hen.

Finlands Barnmorskeförbund