DELA

Det blir mest tyckande

Med anledning av ledaren av Annica Lindström i Nya Åland den 21.9.2017 som handlar om Ålands kommitténs slutbetänkande och förslaget om att lagstiftningsbehörigheten om kollektivavtal samt arbetsrätten och annan lagstiftning om anställdas rättigheter och villkor i anställningsförhållanden som hör till riksdagen och föreslårs att lagtinget kan ta över.

– ledaren: att offentligsektor landskapet och kommunerna på Åland redan har en arbetsavtalslag.

Det är helt felaktigt. Åland har inte lagstiftningsbehörighet inom arbetsrätten utan om tjänstemän. Rätten att ingå tjänstekollektivavtal regleras i landskapslag om tjänstekollektivavtal (ÅFS 1978:22.) samt kommunallag för landskapet Åland 1997:73 Kapitel 14.

– ledaren: Det fungerar men bra.

Det fungerar haltande. Resurserna är inte tillräckliga. Tillsynen brister, utbildning av de som ska handha och ansvara för lag, avtals-och personalärende på verksamhetställen inte tillräcklig och rättssäker. De personella resurserna som hör samman med tjänste- och arbetsavtals ärenden inom landskapsregeringen och KAD är inte tillräckliga. Uppdragen är långt mer an att sitta vid förhandlingsbordet med de övriga avtalsparterna. Lagstadgad tillsyn brister, tillsatta arbetsgrupper med särskilda upp drag för att ta fram underlag, anvisningar, förslag m.m. till avtal, hinner inte ha möten, viktiga uppdrag blir inte alls gjorda eller drar ut i åratal på tiden. Anställda och chefer vill ha svar på många avtalsfrågor. Det är inte rättssäkert för, beslutsfattare, medborgare eller anställda.

Ansvar för utbildning och fortbildning för arbetsgivarnas ansvariga företrädare är inte tillräckligt. Det är helt enkelt för mycket som inte fungerar.

De avtal som ingås av de fackliga huvudavtalspartera på Åland inom offentlig sektor med landskapsregeringen och KAD är allmänt bindande tjänste- och arbetskollektivavtal. De skall sändas till riksförlikningsmannens kansli senast 30 dagar efter undertecknande.

– ledaren: Rederierna i Finland är välvilligt inställda till lokala avtal.

Termen lokala avtal är något helt annat än att överföra lagstiftningsbehörighet om arbetsrätt till Åland. Lokalt avtal är något som avviker från bestämmelser i ett centralt avtal.

Det är fullt möjligt redan idag att ingå lokala avtal inom privata sektorn på Åland likväl som i riket. Där görs det i viss utsträckning och blir vanligare. Det gäller bara att kunna spelreglerna. För mig är det definitivt inte ett motiv att överta lagstiftningsbehörighet. Respektive fackförening kan och har länge kunnat ansöka hos sitt fackförbund om tillstånd att få förhandla och ingå ett lokalt avtal med arbetsgivaren. Om de så önskar. Ett lokalt avtal får inte stå i strid med lagstiftning där det är angivet att man inte får avtala om vissa saker utan lagen gäller, det kan handla om t.ex.. EU direktiv/ lag som är ratificerade i Finland och finsk lagstiftning det gäller även centrala avtal.

Det är också helt möjligt idag och har varit det länge också inom privatsektor. Att förhandla och ingå avtal kräver mist två parter, ekonomiska och personella resurser och stor kunskap om arbetsmarknadens spelregeler. Där målsättningen är att komma till ett resultat som efter det ska omfattas och godkännas av respektives beslutande sammansättning enligt arbetsgivar – och fackföreningars/ förbunds stagar.

Arbetsmarknadens spelregeler och lagstiftning är mer komplex och kräver erfarenhet och spetskompetspå många områden. Det finns inte ännu på Åland. Det blir mest tyckande.

Anne-Helena Sjöblom

med över 40 år erfarenhet inom området.