DELA

Det behövs rättvist stöd till kommunerna

Regeringen Marin har aviserat stöd till landskapet Åland för de coronarelaterade kostnaderna. Bra så, men risken är att dessa stöd framför allt kommer att handla om ersättning för smittspårning, testning och vård av patienter. Det vill säga kompensationer för de delar som på Åland handhas av ÅHS men som inte berör kommunerna i större utsträckning.

Äldreomsorgen på Åland har ett stort utvecklingsbehov och många kommuner kämpar med att bygga upp en tillräcklig service för de äldre. För de kommuner som drabbats hårt av coronaläget har kostnaderna varit mycket stora, det handlar bland annat om skyddsutrustning och specialarragemang. Och förstås, som i alla sektorer, höga sjukskrivningstal. Det vore felaktigt om landskapsregeringen skulle undlåta att ersätta drabbade kommuner, det skulle innebära mycket ojämlika, och generellt försämrade, förutsättningar för att bedriva god äldreomsorg på Åland.

Kommunerna har också att hantera extra kostnader för lärare som får lönetillägg då de handhar närundervisning och distansundervisning samtidigt. Lärarna får som bekant inte övertidsersättningar, men att sköta två varianter av undervisning samtidigt innebär förstås en hel del merarbete vilket rättmätigt kompenseras. Och samma sak gäller här, kvalitén och utvecklingen av våra grundskolor ska inte hämmas på grund av det coronaläge som vi fortsättningsvis befinner oss i.

Med största respekt mot alla andra som också drabbats hårt av pandemin så kan man konstatera att barnen, de äldre och personalen inom daghem, skola, omsorg och vård har utsatts för sällan skådade prövningar på grund av pandemin. Det kan knappast vara dessa grupper som ska betala för den kraftiga smittspridning som vi har haft sedan nyår. Därför behövs kompensationer.

När landskapsregeringen år 2020 kompenserade kommunerna för coronakostnader skedde det genom landskapsandelssystemet. Detta innebar att kommunerna fick pengar baserat på ett system för årliga utbetalningar och inte alls baserat på hur kommunerna hade drabbats ekonomiskt på grund av pandemin, trots att pandemin påverkade kommunerna väldigt olika. Finans- och näringsutskottet krävde därför att det skulle göras en slutavräkning så att stödet skulle kompensera kommunerna i proportion till hur de drabbats av pandemin. En sådan sluträkning har inte ägt rum trots att ett enhälligt lagting så har beslutat.

De nya stödåtgärderna, som undertecknad utgår från att bereds och planeras av landskapsregeringen, måste därför vara uppbyggda på annat sätt än via landskapsandelar. Ersättningar för material- och personalkostnader kunde vara ett sätt som skulle vara så väl transparent som rättvist och dessutom i enlighet med lagtingets tydliga viljeyttring.

INGRID ZETTERMAN (LIB)