DELA

Det behövs inte två bioavfallsanläggningar

Svinryggens Deponi Ab ansöker om projekteringspengar för en biogasanläggning i Svinryggen, Ödanböle för framställning av fordonsbränsle samt för omvandling av rötresten till gödsel för jordbruket. Anläggningen beräknas kosta kring fem miljoner euro och därutöver kringkostnader för leverans och förädling av fordonsgasen.

Bolaget avser att finansiera driften genom att ta hand om de mottagningsavgifter som Ålandskomposten får in idag samt genom försäljning av rötrest och bioenergi. För investeringarna har man diskuterat med landskapet om en väsentlig höjning av investeringsstödet, idag tjugo procent av totalsumman. Det anförs vara för litet med beaktande av den samhällsnytta som biogasanläggningen skulle medföra.

Oaktat tidpunkten måste inslaget i Nya Åland den 1 november 2018 betraktas som ett grovt aprilskämt. Det går inte att ta hand om Ålandskompostens mottagningsavgifter på annat sätt än att Svinryggens Deponi Ab bygger upp motsvarande anläggningar i Ödanböle, söker erforderliga miljötillstånd samt avvecklar samtliga anläggningar i Gunnarsby och återställer området i sitt ursprungliga naturliga tillstånd. Sannolikt är detta inte tillräckligt för att inlösa aktuella markområden i Gunnarsby.

De planer som Svinryggens Deponi förfäktar måste betraktas som orealistiska och djupt kränkande mot Bengt Karlsson, ensamägare och driftansvarig för anläggningarna i Gunnarsby. Utbyggnaden och driften av komposteringen i Gunnarsby har stött på svårigheter, men dessa beror i allt väsentligt på missriktade råd och anvisningar från landskapets miljöavdelning.

Från första början påvisades att det mottagna materialet inte kan omblandas i tillräcklig utsträckning i Ag Bag-strängarna. För effektivare omblandning anlades därför öppna bassänger, vilket i sin tur förorsakade en påtaglig lukt och stank. De sanitära olägenheterna kommer att försvinna först när det finns slutna anläggningar så att endast väl komposterat material behöver hanteras på öppna fält.

Som missriktade råd och anvisningar måste även anges den extra omblandning av materialet som föreskrivits efter ofullständig kompostering i Ag Bag-strängarna. Detta förorsakade entreprenören betydande extra kostnader, eftersom fyra extra omblandningar anförs motsvara sluten kompostering vad gäller extra fältytor och maskinkostnader.

Ag Bag-komposteringen förbjöds av JO för två år sedan, efter att denne konsulterat experter. Även om AgBag är borta, har den slutna anläggningen inte byggts färdigt och inte kunnat tas i bruk. Enligt en mellanrapport av miljöbyråns chef från april detta år saknas ännu en hygienisering av slaktavfall som är nödvändigt ur smittosynpunkt. Anläggningen finns på plats och kommer säkert att så småningom kunna tas i bruk.

När anläggningarna i Gunnarsby är färdigt utbyggda och avsynade bör tillsättas en kommitté för allsidig genomgång av projektet. Härvid kan man särskilja missriktade råd och anvisningar från myndigheter, påvisade olägenheter från grannarna som eventuellt ännu inte i sin helhet är eliminerade samt extra kostnader som förorsakats av att föregripande planering saknas eller är ofullständig.

Det bör även beaktas de synpunkter som framförts av industrin och Ålands Näringsliv, vad gäller höga kostnader el, VA och avfall och vilket inte ger samma förutsättningar för lokala företag, jämfört med företag i övriga Finland.

För att beakta och analysera dessa synpunkter krävs en landskapsomfattande avfallsplan, utarbetad av sakkunnig enligt § 8 i renhållningslagen och så att alla verksamhetsutövare kan höras och delta i en nödvändig tvåvägskommunikation.

CARL-GUSTAV FLINK

DIPL. ING, MARIEHAMN