DELA

Det bästa sättet att ordna förpackningsinsamlingen ?

Enligt lagen ( = EU-direktivet ) är det producenten som ansvarar för hanteringen av förpacknings-avfall. Detta sköts i Finland på följande sätt:

1. Innan varorna anländer till våra butiker på Åland har de flesta producenter ( över 5.000 ) redan betalat en årlig avgift för hanteringen av förpackningarna.
2. Avgiften går till Förpackningsbranschens Miljöregister, PYR Ab, ett icke vinstsyftande bolag som samordnar insamlingen av olika slag av förpackningar från regionala avfallsbolag för vidaretransport till behandling.
3. PYR befinner sig i ett uppbyggnadsskede och intäkterna täcker endast en del av kostnaden för omhändertagandet och resten hamnar de regionala avfallsbolagen att svara för.

Här har Åland två vägar att gå:
A. Åland fortsätter samarbetet med PYR.
B. Åland grundar ett eget förpackningsbolag som övertar Ålands rättvisa andel av PYR:s intäkter, varefter man sköter förpackningarnas omhändertagande på egen hand.
Alternativ A innebär att PYR fortsättningsvis ansvarar för förpackningarna, vilket är korrekt eftersom producenterna överlämnat sitt förpackningsansvar uttryckligen till PYR även för de varor som säljs på Åland. Målsättningen är att PYR:s intäkter skall täcka en allt större del av kostnaderna, men sannolikt hamnar de regionala avfallsbolagen också i framtiden att svara för insamlingen inom sina regioner.

Alternativ B
är i samklang med landskapets självstyrande ställning, men kommer att bli svår att genomföra om man inte upprättar en handelsgräns mot fastlandet. Ålands rättvisa andel av PYR:s intäkter, enligt uppgift cirka 20.000 euro, kan övertas, men varifrån skall man ta resten av kostnaderna? MISE har därtill budgeterat 110.000 euro för att ”sälja tjänster” i form av lokal förpackningsinsamling till det nya förpackningsbolaget!

Förpackningsbolaget kan således räkna med intäkter på 20.000 euro, men utgifterna kommer att klart överstiga 200.000 euro. Det här går inte ihop. Man förväntar sig att landskapets butiker står för resten av kostnaderna, men är detta rimligt?
Förpackningsansvaret ligger hos producenterna och inte hos butikerna, varför det är orättvist och strider mot EU-direktiven om butikerna på Åland påförs kostnader som inte finns i andra delar av landet.

När vi vet dessa fakta anser Miseföreningen att:
1. Alternativet A bör väljas så länge det inte finns någon handelsgräns mot fastlandet.
2. Landskapsregeringens senaste förslag är ogenomtänkt och visar att man inte har förstått innebörden i producentansvaret.
3. Producentansvaret har nu varit i kraft i tre års tid utan att man har fått någonting till stånd, varför utomstående sakkunnig bör anlitas för att lösa insamlingen av förpackningarna.

Carl-Gustav Flink
Merja Renvall
Miseföreningen