DELA

Det är metangaserna

Anders Sundqvist ställer frågan (Nya Åland 21.12) som säkert många med honom undrat över: Varför anses köttproduktionen vara ett så stort hot i fråga om klimatuppvärmningen?

Anders, du har rätt angående fotosyntesen och kolets och syrets kretsgång. Dina kor producerar i likhet med alla andra djur koldioxid, och dina gröna marker tar upp koldioxid ur luften (kolsänka) och producerar syre, vilket ger en balans.

Problemet är inte koldioxiden som dina djur andas ut, utan det som du i förbigående också nämner: metan.

Det är metanet som i boskapshållningen är det stora hotet mot klimatet. Metan är en mycket aggressiv växthusgas, med en 30 gånger starkare inverkan på klimatuppvärmningen än koldioxid. Metan är den näst mest förekommande växthusgasen efter koldioxid.

Det speciella med nötkreatur är deras matsmältning i flera steg, där inneboende mikroorganismer får till stånd en så kallad enterisk fermentering av födan, vilket gör kon till en högeffektiv metanfabrik.

En ko rapar dagligen upp i snitt 500 liter metangas (metanet kommer ut framme, inte där bak).

Metan är i sig inte speciellt långlivat i atmosfären, inom 10-12 år kommer det att brytas ner till bland annat koldioxid och återgå till kretsloppet, men fram till dess hinner det ha en mycket stor inverkan på uppvärmningen av klimatet.

För att sätta det i ett större sammanhang och som svar på din fråga om varför klimatförespråkare siktar in sig på köttproduktionen, framför allt produktionen av nötkött:

De globala metanutsläppen (obs, inte koldioxid) från alla olje- och gasindustrier uppgick år 2017 till 84 miljoner ton och från avfallsdeponier till 68 miljoner ton, medan de metanutsläpp som förorsakades av boskapshållning uppgick till 115 miljoner ton.

Av boskapshållningens 115 miljoner ton metan uppstod mera än 90 procent från nötkreaturshållningen, med andra ord kossorna släpper ur sig mera metan än världens alla olje- och gasindustrier sammanlagt (UN Global Methane Assessment 2021).

För att ha en chans att uppnå klimatmålen och sakta ner jordens uppvärmning måste det göras drastiska nedskärningar av växthusgaserna, framför allt metan och koldioxid, var de än uppstår.

Då är nötkreaturshållningen ett uppenbart steg, bland många andra. Det betyder förvisso inte att vi helt måste sluta äta nötkött eller dricka mjölk.

LASSE LINDGREN

HAMMARLAND