DELA

Det är dags att investera ännu mer i naturens kapital

Kombinationen av jord, olika arter, samhällen, livsmiljöer och landskap som tillhandahåller dessa ekosystemtjänster kallas ofta ”tillgångar”. De utgör ett naturkapital.

Vikten av naturens ekosystemtjänster, det förnybara kapitalet, måste bakas in i det ekonomiska tänket. Det är dags att investerare och banker med flera styr medel till att bevara naturkapitalet långsiktigt.

Det går att betala för att viktiga förnybara naturresurser bibehålls och stärks. Vi behöver stärka all biologisk mångfald och kolinbindande friska ekosystem, både på land och i vatten. Det finns olika sätt att ”förvalta och stärka natur på”, till exempel via köpstarka investerare eller från crowdfunding. Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.

Investerarna kan bidra genom att tilldela och styra kapital till investeringar som skyddar naturen och naturkapitalet långsiktigt. Båda behövs. Alla behövs.

Det finns system som ersätter en mark- eller vattenägare ekonomiskt för att förvalta mark- eller vattenområdet för att gynna ekosystemtjänster. En möjlighet är köp av ekosystemtjänster, ett annat är ett så kallat habitatbanksystem som brukar användas vid ekologisk kompensation.

Den samhällsnytta som naturen förser oss med är livsavgörande. Men samhället erkänner det inte ännu officiellt som en ekonomisk tillgång. Det innebär att man inte tar hänsyn till naturens centrala roll när man mäter ekonomisk tillväxt och välbefinnande.

Det finns en kritisk tröskel som inte får överskridas. Man får inte förbruka mer än naturen kan ge. Om en viktig ekosystemtjänst slås ut så kan den inte längre anses vara förnybar och tillgänglig för framtida generationer. Det handlar också om att förebygga klimatförändringar. Biologisk mångfald och klimatfrågan går hand i hand.

På lång sikt måste naturkapitalet nyttjas mer sparsamt och helst i högre grad än det som det återskapas, annars tar de livsuppehållande system som vi behöver från naturen slut. Målen för en hållbar utveckling togs fram utifrån tanken att vi kan uppnå ett hållbart utnyttjande av naturkapital.

Vi har alla en roll att spela för att skydda dessa resurser så att människan kan fortsätta att dra nytta av dem under kommande generationer. De investerare, banker och andra som vågar styra om skutan mot blå och grön mångfald och ge naturkapital dess rätta värde kommer att bidra med mycket av det som behövs just nu.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Susanne Vävare

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp