DELA

Den nya historien om Grelsby sjukhus

Vi vill tacka tf överantikvarie Patrik Söderman för en saklig och belysande artikel om de kulturhistoriska värdena och skyddet av dem vad gäller Grelsby sjukhusområde.

Rapporteringen i tidningarna har varit förvirrande och kommentarerna från sakägare och olika politiker likaså. Nu fick vi alla en chans att förstå det egentliga innehållet i ärendet, inte bara vem som har tyckt det ena eller det andra vid olika tillfällen.

Massmedia har rapporterat synpunkter och åsikter, utan att gå på djupet med ärendets historia. Gemensamt för reportage och ledare har i allmänhet varit ett svartvitt resonemang om onda och goda, elaka och snälla, utan försök att förstå, för att inte tala om att försvara, det åländska kulturarvet. Genom åren, alltsedan upptrappningen av konflikten i Långbergsöda, har tidningarna framställt museibyrån och dess personal som de onda och den i olika fall aktuella exploatören som den goda. Det är ingen bra och insiktsfull journalistik.

Vem kan nu göra nånting? Museibyrån har genom sin sakkunskap analyserat och beskrivit Grelsby sjukhus´ kulturhistoriska värden. Finströms kommun har planmonopol och kan nu, utan brösttoner, se till att man följer gällande lagar, genom att revidera sin delgeneralplan.

Med hopp om ett lugnare tonläge i fortsatta diskussioner om hur vi på ett hållbart sätt skall förvalta kulturarvet på Åland.

Folke Wickström

Jerker Örjans