DELA

Den cirkulära ekonomin är lika rund som en fotboll

”Mariehamnare nära fotbollsarenan” lyfter i en insändare upp sin oro över granulatet som fyllnadsmaterial.

Jag kan lugna frågeställaren. Det finns ingen forskningsstudie som påvisar att gummigranulat från konstgräsplaner läcker ut i vattenområden eller närmiljö. Däremot finns det forskningsstudier som påvisar det motsatta, att gummigranulat inte läcker ut i vattenområden eller närmiljö. Gummigranulat från konstgräsplaner har tidigare utpekats som en stor miljöbov. Den omfattande Kalmarstudien som presenterades under hösten visar att så inte är fallet.

Orsaken till att inget läckage sker är relativt enkel och kan tillskrivas en konstgräsplans uppbyggnad och struktur. Avrinningen från en plan är minimal beroende på de olika skikt den byggs upp via. Eventuell avrinning fångas upp i de brunnar som är försedda med så kallade granulatfällor längs planen. Ser vi på arenan som just nu färdigställs kommer flera positiva miljöåtgärder att ske jämfört. med tidigare naturgräsplan.

Dels kommer behovet av konstbevattning att minska avsevärt. Tillförseln av kemikalier via gödsling upphöra helt och uppvärmningen av planen att ske via spillvärme från Islandia. Konstgräset blir ett modernt gräs där stråna har en liten oregelbundenhet i sina längder för att på ett ännu bättre sätt bibehålla granulaten. Granulatinnehållet i sig ligger långt under EU:s riktlinjer och är en del av den cirkulära ekonomi som idag är väsentlig när vi diskuterar miljö och hållbarhet.

Lägger vi sedan till att planen kommer vara spelbar under 365 dagar per år får vi även en förbättrad social och ekonomisk hållbarhet via denna för staden viktiga fotbolls-, fritids- och näringslivssatsning.

De som förespråkar alternativa material som kork eller nytillverkade material missar att dessa kan innebära en högre miljöbelastning. Det är lätt att tro att organiskt material automatiskt skulle vara bättre, men för en enda fotbollsplan med exempelvis kork behövs en yta motsvarande 130 planer med korkeksplantage. Nuvarande ekskogar kan inte försörja behovet utan det krävs skövling av annan skog och planteringar, vilket istället medför en negativ påverkan på bland annat biologisk mångfald. Livscykel–analyser har också visat att konstgräs med återvunnet däckgummi är utmärkt ur miljösynpunkt, sett till helhetsperspektivet.

Något som även diskuterats tidigare är mängden PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i gummigranulat från bildäck. Men redan 2018 gav ECHA, den europeiska kemikalieinspektionen, grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med infyllnad av däckgranulat efter omfattande studier, och under 2019 sänktes dessutom gränsvärdena ytterligare.

När det gäller tungmetaller ligger nivåerna i däckgranulat under de gränser som för närvarande tillåts för leksaker i EU. I en värld där alla måste ta ett större miljöansvar anser jag en konstgräsplan vara en hållbar framtidssatsning för miljön.

Nu håller vi tummarna för att färdigställandet av arenan löper på och att ligaspelet kan inledas så fort som möjligt i maj.

JOHN HOLMBERG
LAGTINGSLEDAMOT (LIB)