DELA

Demokratisk utveckling

Tack Katrin, Camilla och Annette för välformulerade svar på min fråga om er syn på grundskolans betydelse. Svaren visar, med vissa olika nyanser, att ni också vill värna grundskolan på Åland.

Att kunna ha en grundskola i varje kommun är utan tvekan något som gör Åland unikt i positiv bemärkelse och till en attraktiv och trygg plats att låta sina barn växa upp på. När det gäller den nya kommunstrukturen så kommer den med stor sannolikhet att påverka hur det framtida nätverket av skolor kommer att se ut. Det kan man också utläsa av era svar.

I de kommuner som idag finns, Sund, Geta, Kökar osv, kan man känna trygghet med att kommunens egen majoritet själv bestämmer om det skall finnas en skola eller inte.

I den tvåstegsmodell som ni förespeglar i era svar kommer de nya storkommunerna att bildas och sedan kommer majoriteten i den nya kommunen att bestämma hur många skolor det skall vara och hur all annan service skall fungera.

I de nya kommunerna är de ”gamla kommunerna” minoriteter. Sundsborna, Getaborna, Kökarsborna osv kan inte längre själva bestämma om det skall finnas en skola och hur annan service skall se ut i sin del av den nya storkommunen. Det gör den nya majoriteten.

Det är därför som vi i Centern så starkt motsätter oss tvångssammanslagningar av kommuner. De förändringar som genomförs bör vara så väl motiverade och förankrade att de kan omfattas av en majoritet i respektive berörd kommun.

I Centern medverkar vi gärna till en demokratisk förändring av kommunstrukturen och sätten att producera service så att det sker på ett så modernt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Men det är en grundläggande demokratisk fråga för oss att det är en demokratisk process.

Annars riskerar kommunerna först att bli överkörda av en liten majoritet på landskapsnivå och sedan de små kommunerna att ytterligare en gång bli överkörda av en ny majoritet i de nybildade storkommunerna.

Om landskapsregeringen tänker trampa på ”i god ordning” som kansliministern uttryckte det, utan att ta hänsyn till befolkningen i de enskilda kommunerna och utan att söka någon större parlamentarisk koncensus, måste vi i Centern se till att det blir en valfråga 2019.

Roger Nordlund