DELA

Demokratin lever ännu i Eckerö

Kerstin Wikgren skriver i sin insändare den 1 juni att demokratin i Eckerö fått stryka på foten till följd av ett beslut om ändrad formulering i förvaltningsstadgan.

Wikgren konstaterar att ”Vi var bara fyra som röstade för demokrati.” och att den nya formuleringen i förvaltningsstadgan är odemokratisk och försvårar för kommuninnevånarna att få ta del av information från kommunen.

Vi kan bara konstatera att det är tråkigt att Wikgren missuppfattat både styrelsens intention med sitt förslag, diskussionen i fullmäktige och formuleringen av fullmäktiges beslut. Beslutet att ändra skrivningen föregicks av en konstruktiv diskussion där fullmäktige var rörande enigt om vikten av att informera kommuninnevånarna och andra intresserade om mötestider och innehåll. Genom att informera om mötestidpunkterna, men också om mötesinnehållet, hoppas vi förstås att fler vill komma till fullmäktigemötena och ta del av diskussionerna som föregår våra beslut.

Den förnyade skrivningen i förvaltningsstadgans § 30 stadgar vad som är det minsta som fordras för att fullmäktige skall vara lagligt sammankallat. Den nuvarande skrivningen, som fastställdes 21.5.2015 är helt i samklang med formuleringen i kommunallagen och följer också den formulering som bland andra Hammarlands och Finströms kommuner använder sig av. Denna formulering begränsar inte på något sätt kommunens möjlighet att annonsera eller informera om de möten som hålls, tvärt om är det möjligt att annonsera precis i vilka tidningar, utskick eller elektroniska media vi önskar, och även gör i dagsläget. Däremot kan en preciserad skrivning om annonsering på ett visst sätt av möten för att dessa skall vara lagligt sammankallade försvåra sammankallandet av extrainsatta möten, eller byte av mötesdatum – vilket ibland är av nöden tvunget och beroende av orsaker som kommunen inte rår över.

Eckerö kommun kommer fortsättningsvis att utannonsera kommunfullmäktiges möten i Eckerö-info och alla tillgängliga elektroniska media såsom hem- och facebooksida och välkomnar alla åhörare till mötena.

Henrietta Hellström

Mikael Stjärnfelt

Jan-Anders Öström

Tage Mattsson

Gunilla Holmberg

Rune Söderlund

Rickard Eklund