DELA

De som inte hörs behöver höras mest

Idag på Barnkonventionens dag uppmärksammas barns situation och rättigheter världen över. Rädda Barnen på Åland r.f. driver just nu ett projekt som riktar sig till de åländska kommunerna. Syftet är att stödja kommunerna i sitt arbete med att göra det möjligt för alla barn att använda sina rättigheter. En av de centrala rättigheter barn har, är rätten att säga sin åsikt i ärenden som rör dem och få sina åsikter beaktade i förhållande till deras ålder (Barnkonventionen artikel 12). Vuxna, beslutsfattare och tjänstemän, fattar många beslut som får konsekvenser för barn. Barn har begränsade möjligheter att göra sina röster hörda, trots att de har rätt att göra det.
Det kan bero på att barnen inte fått information om att de får säga vad de tänker och känner, eller att vi vuxna inte har frågat dem. Barn har egna sätt att se på världen, egna livserfarenheter och kultur. Det utgör ett viktigt perspektiv som bara barnen kan förmedla till oss vuxna.

Barn tycker att det är roligt att säga vad de tycker till vuxna. Här följer några råd från barn som vuxna kan tänka på när barn ska få vara med och tycka:
– Prata och skriv så att barn och unga förstår.
– Informera om vad som är på gång i kommunen. Barn och unga har synpunkter på mer än bara ”ungdomsfrågor”
– Lyssna till det barnen säger, avfärda det inte omedelbart.
– Dela positiva förebilder av hur barn och unga har kunnat vara med och gjort något bra.
– När det inte blir som barnen föreslagit, motivera varför det inte blev så.
– Bjud på fika! Visa uppskattning och respekt för att barn och unga tar sig tid att berätta vad de tycker.
(Ur ”Röster som räknas”, Barnombudsmannens årsrapport 2006 och ”Young Voices.Projektet för ungdomar i skärgården”, Projektet Young Voices slutrapport 2013).

Rätten att säga vad man tycker hör nära samman med principen om att barnets bästa är speciellt viktigt (artikel 3). När vuxna bedömer vad som är bäst för barnen i olika situationer och ska tillgodose det, ska barnet själv ges möjlighet att säga vad hon eller han tycker.
När vi vuxna fattar beslut om t.ex. ombyggnad av skola och daghem, bostadsflytt, behov av skydd, förändring av kollektivtrafik eller utbud av fritidsverksamheter i kommunen ska vi utgå från vad som är bäst för barnen och göra det möjligt för barn att vara med om att forma beslutet.
Erfarenheter från projektet Young Voices som nu avslutas på Åland visar tydligt att ungdomar vill och kan tycka till om ärenden på kommunal nivå.

Rättigheterna i Barnkonventionen gäller för alla barn, oavsett deras ålder, språk, etnicitet, ekonomiska förutsättningar eller funktionshinder. Genom vårt projekt i Barnkonsekvensanalys erbjuds beslutsfattare och personer som arbetar med barn möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hur Barnkonventionen kan tillämpas praktiskt. Vi hoppas på att fler barn ska få möjlighet att känna sig delaktiga i den kommunala gemenskap de växer upp i, och att de kan vara med och påverka i ärenden och frågor som rör dem när de vill. Att de skall få möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och experter utifrån sina egna erfarenheter.
Danielle Lindholm
Projektansvarig,
Rädda Barnen på Åland r.f.