DELA

Danaarvs-villkor inte behandlade

I Nyan 24.1.2011 behandlas Jomala kommunstyrelses beslut gällande danaarvet efter Olof Bergman.

Tyvärr ger artikeln en skev beskrivning av kommunens intentioner. Kommunen har erhållit ett stort arv att förvalta och tar inte så lätt på uppgiften som artikeln vill ge sken av.

Kommunstyrelsens beslut från den 17 januari 2011 behandlar villkor b) i landskapsregeringens beslut, d.v.s. att kommunen använder kvarlåtenskapen eller behållningen av en försäljning av densamma för ett socialt eller kulturellt ändamål. Kommunstyrelsen har fattat beslutet att kvarlåtenskapen efter Olof Erland Bergman reserveras för kommande behov av utbyggnad inom äldreomsorg (Rönngården), barnomsorg eller skola samt kulturella aktiviteter för äldre.

Kommunstyrelsen diskuterade samtliga villkor under sammanträdet den 17 januari. Under sammanträdet uppmärksammades styrelsen på att landskapets miljövårdsbyrå sänt en skrivelse gällande de aktuella fastigheternas naturvårdsvärden. Styrelsen informerades om att skrivelsen behandlas inkommande sammanträde den 7 februari. Ett förslag på att ”kommunen utreder vidare frågan om att anhålla hos landskapsregeringen om att inrätta naturreservat på två av Böjsas skiften” lades fram. Förslaget vann inte understöd i och med att de sex övriga ledamöterna var av åsikten att frågan om fastigheternas naturvårdsvärden behandlas som ett skilt ärende den 7 februari.

Påståendet ”att alla andra var överens om att utreda enbart en försäljning av marken” är grovt felaktigt.
Det finns alltså ingen anledning för någon att vara besviken på Jomala kommun och kommunens hantering av danaarvet. Som nämns ovan är det ett stort arv som kommunen kommer att förvalta. Det är därför naturligt att besluten i anslutning till arvet fattas stegvis.

Påpekas bör även att det brukar vara praxis att den part som kritiseras får tillfälle att uttala sig. Det är anmärkningsvärt att så inte har skett i samband med artikeln om danaarvet. Istället har samtliga andra parter givits möjlighet att kritisera Jomala kommun i ett ärende som kommunen ännu inte behandlat! Förhoppningsvis kan denna typ av missförstånd undvikas i framtiden.
Carolina Sandell
Vik. kommundirektör, Jomala kommun