DELA

Dålig intern kontroll har stora effekter för oss skattebetalare

Vi har nyligen blivit informerade att förra hamnchefen blivit dömd till några dagsböter för sin roll som upphandlare där vedertagna jävsprinciper inte följts. Som en förmildrande omständighet konstaterade rätten att stadens nämnd kände till detta utan att vidtaga åtgärder.

Under nuvarande stadsledning finns sammanlagt nio stycken personer polisanmälda. Enligt vår uppfattning finns det ett klart samband mellan dessa och dålig förvaltning och avsaknad av intern kontroll.

Nio stycken personer innebär sannolikt att ett väsentligt större antal personer direkt eller indirekt är drabbade av den olägenhet som en polisanmälan innebär. Något liknande har inte förekommit på Åland tidigare. För jurister är stadens dåliga rutiner en kassako som betalas av oss skattebetalare.

Istället för att utveckla och förbättra rutiner polisanmäls personer som gjort formella misstag till polis och åklagare vilket kostar skattebetalarna avsevärda summor. I en miljö där intern kontroll saknas frodas vänskapskorruption och möjligheter till oegentligheter samt att bryta mot gällande lagstiftning.

En god personalpolitik innebär klara regler och att underordnade inte får stå tills svars på grund av bristande rutiner vilket är ledningens ansvar. I en demokrati borde staden styras av ett klart och tydligt ledarskap och inte som nu av polis och åklagare.

Ansvaret av upprätthållande av god förvaltning och en tillräcklig god intern kontroll ligger entydigt på stadsdirektören.

BJARNE BLOMSTER
MAGNUS LUNDBERG