DELA

Dålig idé att gå ur MISE

Det cirkulerar åsikter och påståenden om MISE (Ålands miljöservice k.f.) som inte alltid är grundade i fakta. Alldeles oavsett vad man tycker om MISE:s service, upphandlingar, kundtjänst eller annat så är det bra om alla baserar diskussion och debatt på fakta. Vi ska här försöka bidra till att belysa frågan med fakta.

MISE är ett kommunalförbund som medlemskommunerna grundat för att vara avfallsmyndighet istället för separata organisationer i primärkommunerna. Kommunalförbund regleras i Ålands kommunallag och inflytande i kommunalförbund sker genom att respektive kommun utser representanter till en stämma eller fullmäktige, som sedan väljer en förbundsstyrelse att handha skötseln av förbundet.

MISE:s medlemskommuner fattar alltså i demokratisk ordning beslut om vad MISE ska göra. Den upphandling av fyrfackssystem som MISE gjort är en följd av vad medlemskommunerna genom sina representanter i stämma och styrelse har beslutat. Åtminstone i Jomala kommun har detta också behandlats i kommunstyrelsen som ställt sig bakom MISE:s olika styrdokument som till exempel avfallsplanen i vilken det ingår avsnitt om ”Upphandling av fastighetsnära hämtning” och ”Upphandling av slamtömning”. Denna godkändes i kommunstyrelsen i december 2019.

 

Det kan i sammanhanget påpekas att 2020 tillträdde en ny kommunstyrelse i Jomala efter att val hade hållits hösten 2019. Under våren 2020 bytte också dåvarande kommundirektör tjänst och en ny kommundirektör tillträdde i juni. När kritiken mot MISE började komma till nya kommundirektörens och nya kommunstyrelsens kännedom undersökte vi genast hur situationen var. Det visade sig att upphandlingen av fastighetsnära hämtning redan var genomförd men att upphandlingen av slamtömning inte var det. Det var i det läget alltså inte möjligt att backa bandet gällande fastighetsnära hämtning men väl att dra i handbromsen för slamtömningsupphandling. Förbundsstyrelsen i MISE har sedan dess pausat upphandlingen av slamtömning. Jomala kommunstyrelse har till MISE lämnat ett initiativ om att upphandlingen helt ska avbrytas och ett annat system med MISE som kontrollinstans, men inte tömningsutförare, ska tas fram. Inom det handlingsutrymme som finns har alltså Jomala agerat för att påverka MISE.

 

En annan sak som sägs i debatten är att Jomala (och andra kommuner) bör gå ur MISE. Det kan man förstås göra men i grundavtalet för MISE, som alla medlemskommuners fullmäktige godkänt i demokratisk ordning, står det att ”Om en kommun utträder under en upphandlingsperiod ansvarar utträdande kommunen för kostnader som hänför sig till den utträdande kommunens del av upphandlingsperioden”. En beräkning ger vid handen att utträde nu, som alltså betyder att Jomala ska betala sin del i gjorda upphandlingar fram till 2027, skulle kosta cirka 3 miljoner euro. Därtill måste Jomala vid utträde ordna en egen avfallsförvaltning för både myndighetsutövning och det faktiska organiserandet av avfallshanteringen. Detta skulle naturligtvis också kosta pengar och våra invånare skulle under åren fram till 2027 behöva påföras dubbla avfallsavgifter. Sammantaget så är det helt enkelt en ganska dålig idé att gå ur MISE under den nu pågående upphandlingsperioden.

 

Den slutsats man kan dra är att det finns en del personer som är missnöjda med MISE:s verksamhet och hörs i debatten. Oavsett hur utbrett missnöjet är kan man inte snabbt och enkelt vidtaga vilka åtgärder som helst. MISE är bundna av avtal med entreprenörer och kommunerna är bundna av vad man ömsesidigt kommit överens om i grundavtalet för kommunalförbundet. Jomala kommunstyrelse har satt sig in i situationen och gör vad som är möjligt inom de lagar och regler som finns.

CHRISTIAN DREYER

KOMMUNDIREKTÖR I JOMALA

JÖRGEN STRAND

JOMALAS KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDE