DELA

Dahlman är inte uppdaterad

Med anledning av Johan Dahlmans insändare i Nya Åland 25 augusti, gällande reportaget om Lemland vill vi kommentera följande.
För det första är Lemland inget ”Schlaraffenland” där det rinner vin i bäcken, flyger stekta sparvar i mun och där lathet är en dygd. Tvärtom; den kommun Lemland är i dag har inte kommit till av lättja utan av hårt och målmedvetet arbete av kommuninnevånare från alla delar av kommunen, kommunens personal och de förtroendevalda.
Det är lätt att känna stolthet och vara nöjd över vad Lemland är i dag men man ska komma ihåg och vara tacksam för den insats dessa nämnda gjort och inte beskriva det så raljant och schematiskt som Dahlman gör.

De ”bekymmer” som Dahlman räknar upp när det gäller utvecklingen av Järsö-Nåtöområdet har fått sin lösning för länge sedan, de är historia och dagens förtroendevalda varken kan eller ska stå till svars för något sådant. När det gäller de saker som räknas upp så är det lätt, rent av ett nöje, att bemöta dem eftersom det visar på en framgångsrik politik, dels för Järsö-Nåtös representanter i kommunens nämnder, styrelse och fullmäktige men också för kommunen som helhet.
Vi vill därför bemöta de saker Dahlman tagit upp enligt nedan;
– ”Hur Lemland i åratal sugit ur skatteintäkterna från Järsö-Nåtö”
Myten som Dahlman hävdar att Järsö och Nåtö byar skulle generera ett guldkalv-liknande överskott är just: en myt. Andelen inkomstskatteinkomster från Järsö-Nåtö (18%) är i stort sett i paritet med andelen av befolkningen (14%) (enl.Mariehamns stads utredn. 2006. ) Lemlands kommun har turen att ha bra skattebas i hela kommunen, inte bara på Järsö-Nåtö.
– ”Hur Järsö-Nåtöbornas behov alltid fått sämsta prioritet”
De förtroendevalda / beslutsfattare som genom åren arbetat för hela kommunens service och utveckling har även täckt Järsö-Nåtöområdet. För Barnomsorgen har kommunen byggt ett daghem på Järsö. Man har säkrat skolgången med långsiktiga avtal med Mariehamn. Ett samarbete som i dag fungerar mycket bra.
Det finns fritids- och ungdomsverksamhet på Norrkulla, ( bör utvecklas mer ). Vatten och avloppsledningsnätet byggs hela tiden ut på Järsö-Nåtö, med tanke på miljön. Stamledning finns hela vägen till Langnäs. Kommunen har byggt belysning längs Järsövägen, ( som egentligen landskapet borde betala ). Kommunen har också initierat till landskapet gällande projektering av G-C väg till Järsö.
När det gäller brand- och räddningsverksamheten har kommunen avtal med Mariehamn, vilket betyder bättre beredskap än övriga Lemland. Kommunen har köpt mark på Järsö vid daghemmet för kommande behov av social verksamhet. Till sist, det nya bostadsområdet på Bergö i privat regi, där kommunen också varit delaktig, vilket i sig bidrar till att garantera fortsatt barnomsorgsverksamhet.
Att som Dahlman skriver; att Järsö-Nåtöbornas behov alltid fått sämsta prioritet, eller att kommunen nonchalerar kommuninnevånarna på Järsö-Nåtö är fullständigt befängt.

Det var heller ingen ”överväldigande majoritet” av innevånarna på Järsö-Nåtö, som var för en anslutning till Mariehamn. Det är fel, och snarare ett önsketänkande för Dahlman. Var och en ska naturligtvis få ha sin egen åsikt, det respekterar vi. Dock har vi utgått ifrån att Järsö-Nåtöborna ser fördelarna med att tillhöra Lemland, eftersom man då har större inflytande över sin egen situation, och byarnas utveckling. Denna bedömning finner stöd i enkätsvar och valresultat.

Slutligen så välkomnar vi Johan Dahlman på ett besök till Sveagården, där de som arbetar och bor trivs. Men vill nu Dahlman ändå inte flytta dit när det är dags, så har ju Lemlands kommun köpt mark på Järsö, just för att kunna tillgodose servicen och behovet att bygga ett äldreboende för just Järsö-Nåtöborna.

Obunden Samling
Gun-Mari Lindholm, Ordf. Kommunstyrelsen Lemland
Yvonne Sundbom Korpi, II viceordf. Fullmäktige Lemland
Danne Sundman, viceordf. Kommunstyrelsen Lemland