DELA

Dahl svarar om svek mot facket

I anledning av Henrik Lagerbergs insändare om liberalernas svek mot facket.

Jag vill härmed framhålla att jag hade en annan åsikt än de övriga ROR-gruppsmedlemmarna när det gäller fackens deltagande i ÅHS styrelsemöten, jag anser att fackens representanter skall få delta i mötena. (Kunde inte delta i presskonferensen eftersom jag var sjuk)
I slutprotokollet finns antecknat min åsikt i frågan . Jag anser också att landskapsregeringen skall fastställa reglementet, vilket jag också var ensam om.
Lib-svek mot facket, men i demokratins namn så får man acceptera majoritetens beslut. Att ställa till omröstning hade inte varit någon idé eftersom jag hade förlorat och detta hade inte resulterat i annat beslut.

En sak som jag till vissa delar kan hålla med medlemmarna i ROR-gruppen om är att kanske inte alla fackrepresentanter har förmedlat det som har beslutats i ÅHS styrelse och kanske inte heller diskuterat frågorna i förväg, det har jag kunnat konstatera i vissa fall.
Eftersom ganska nyligen har bildats en samarbetskommitté inom ÅHS så är ju tanken att där skall behandlas frågor som berör personal, ev. verksamhetsförändringar mm, där kan också initieras frågor till ledningsgrupp som om det behövs kan behandlas i styrelsen.
Facken kan också delta i styrelsens möten om det är frågor som är av vikt för personalen eller frågor såsom viktiga förändringar mm.

Vidare räknar Henrik Lagerberg upp saker såsom modern lönepolitik och flexibel arbetstid. Anser HL faktiskt att det hörde till gruppens mandat? Jag anser att dessa frågor ingår i avtalsförhandlingarna, så det faller på förhandlarnas axlar.
Plan för personalrekrytering eller om man kallar det personalförsörjningsplan är på gång inom ÅHS, styrelsen har efterfrågat det redan tidigare så var lugn. Vad gäller friskvårdschecker så ingick det inte heller i gruppens mandat.
”Enligt mitt sätt att se detta är det mest generaliserbara och det mest svepbara argument som någonsin förekommit i en arbetsgrupps betänkande” anser HL.
Vad säger denna mening? Utfyllnad av ord som ingen förstår!! Har HL verkligen läst reglementet eller bara slutrapporten? I slutrapporten hänvisas inte till lag eller andra dokument.

ROR-gruppen har försökt tillsammans arbeta för att uppfylla målsättningar såsom klarare ledningsstrukturer, ökat personalinflytande mm.
Bl.a. har antalet stabsfunktioner bantats till tre huvudområden. På klinikerna har införts ett tydligt ledarskap med en uppbyggd klinikledning bestående av klinikchef, överskötare och avdelningsskötare . Klinikerna ges ett större ansvar för verksamhetsplanering , rekrytering, budgetering och ekonomi mm. Ansvarstagande för ekonomi har inte varit det bästa på alla kliniker, nu tydliggörs ansvaret mera.

Är det här ett sätt för HL och socialdemokraterna att gå åt liberalerna så missar man nog målet.

Ulla-Britt Dahl
Liberal