DELA

Dags sätta fart på koncerntanken

Mariehamns stad ska vara innovativ och modern samt konkurrenskraftig och växande. Det slogs fast i budgeten för 2014 av ett i stort sett enigt stadsfullmäktige. Nu gäller att fylla orden med innehåll och för att lyckas med det krävs såväl mod att agera som vilja att genomföra. I samma budget slogs fast att ”en bolagisering av ett flertal verksamheter och bildandet av en affärskoncern utreds”. Gott så, detta är något som Mariehamnscentern drivit på och motionerat om sedan år tillbaka. Tack vare det initiativet har nu också stadens första bolagisering blivit verklighet i form av skapandet av Mariehamns elnät Ab.

Vi vill nu att arbetet med den fortsatta bolagiseringen inom särskilt infrastruktursektorn intensifieras och genomförs i brådskande ordning. Orsaken till detta är först och främst ekonomisk. Mariehamns stads infrastrukturnämnd dras med 1,5 miljoner euro i underskott i förhållande till budget för 2013. Målet var ett i det närmaste nollresultat men det missades rejält av flera olika orsaker. Underskottet är alarmerande mot bakgrund av att stadens infrastruktur inte längre möter den standard som alla stadsbor har rätt att få för sina skattepengar. Inte minst stadens gator lämnar mycket att önska vad gäller nödvändigt underhåll. Vi måste alltså snabbt och bestämt använda den krympande stadskassan effektivare än hittills. Lösningen är densamma som genomförts i många svenska städer där infrastrukturen varit under liknande press sedan decennier tillbaka. Tack vare målmedveten och strategisk bolagisering har man där sparat miljoner och samtidigt förbättrat servicen till medborgarna.

Genom att skapa ett centralt och tydligt koncernbolag är vinsterna flera och fördelaktiga för stadens samlade ekonomi och därmed utvecklande för hela samhället. Vår uppfattning är att inom hela infrastruktursektorn kan utförandedelarna enkelt samlas i lämpligt sammansatta dotterbolag som styrs från en tydlig planerings- och beställarfunktion. Effektiviteten ökar, den ekonomiska uppföljningen blir exaktare och den allt viktigare likviditetskontrollen kan skötas med större säkerhet.

Stadsborna förlorar på inget vis kontrollen över servicen. Fullmäktige blir alltjämt överst i kedjan och ska genom ägardirektiv besluta om verksamheten i koncernbolaget som blir den centrala organisationen för infrastrukturen. Med hjälp av tydliga ekonomiska ramar där överskridningar helt enkelt inte är möjliga pressas dotterbolagen till större ekonomiskt ansvar och högre effektivitet. Genom koncernbidrag, avkastningskrav och transparenta kostnadskonton blir stadens infrastruktur därmed hanterad på ett företagsekonomiskt sätt där till exempel hyror från den ena fickan till den andra kräver motprestationer. Det blir efter en bolagisering och koncernbildning att handla om riktiga pengar.

Vi understryker vikten av att Mariehamns stad i det fortsatta arbetet kring bolagiseringen av Västerhamn även inkluderar ett fullständigt koncerntänk. Det är stadsborna värda och staden Mariehamn samt hela Åland betjänta av.
Mariehamnscentern
Britt Lundberg, Dennis Björk, Bjarne Blomster, Jack Christenbrunn, Böge Holmberg, Anita Husell-Karlström, Jörgen Pettersson, Erica Sjöström, L-G Åström