DELA

Dags för rent spel om delgeneralplan

Lennart Isaksson uttalar sig i Nya Åland den 7 december om delgeneralplanen för centrum i Mariehamn. Man ska tydligen uppfatta Isaksson som ett språkrör för moderaterna i denna viktiga politiska fråga. I artikeln hävdar Isaksson inledningsvis att moderaterna inte kan godkänna förslaget till delgeneralplan eftersom det avviker för mycket från de riktlinjer stadsfullmäktige enhälligt godkände 2016.

Påståendet förvånar storligen. Min uppfattning är den rakt motsatta. Jag satt med i den kommitté som under Roger Janssons ledning tog fram riktlinjerna. Kommittén var helt enig. Förutom Roger Jansson och undertecknad ingick Erica Sjöström och Christian Nordas i kommittén.

Lennart Isakasson är oss skyldiga en förklaring. Det är det minsta man kan begära. Upp till bevis och ange konkret på vilka punkter förslaget till delgeneralplan avviker från de riktlinjer stadsfullmäktige godkände 2016. Jag väntarotåligt på Lennart Isakssons klargöranden.

Ytterligare mumlar Lennart Isaksson i skägget om att ”man” skulle ha frångått målet med att öka boende och mera affärsytor i centrum. Genomförs delgenarplanen som förslaget nu ligger kan befolkningen som nu är cirka 400 stiga till 1 200. Affärsytorna fördubblas och alla fastighetsägare får ökad byggnadsrätt. Utöver detta insinuerar Isaksson att Dennis Jansson får mindre byggnadsrätt än andra. Något som inte heller stämmer.

Till sist häver Isaksson ur säg att förslaget inte ger några ekonomiska förutsättningar för att bygga bostäder och kontor. Det verkar som om det helt förbigått Isaksson att Magasintomten delvis bebyggts och att det för den resterande tomten beviljats bygglov. Att gamla posthuset fått en ny stadsplan som är linje med delgeneralplanen och att ägaren står i beråd att förverkliga stadsplanen.

Likaså ser det ut som om planerna för Boreniuska fastigheten snart kan regleras i en stadsplan. Allt enligt förslaget till ny delgeneralplan. För dessa entreprenörer är det givetvis viktigt att delgeneralplanen godkänns av stadsfullmäktige och vinner laga kraft. Att som Isaksson hota med att helt rasera allt det arbete som under fem år lagts ner på delgeneralplanen är inte bara ansvarslöst utan visar på förakt för allt det slit som utförts för att åstadkomma ett funktionellt planeringsinstrument för att varsamt utveckla centrum för boende, handel och alla andra aktiviteter som hör till det goda livet i vår vackra stad.

BARBRO SUNDBACK (S)