DELA

Dags att agera för strömmingen

Det är lätt att förstå frustrationen över strömmingens och vassbukens situation i Östersjön. Allt tyder på att läget är akut. Den minskande biomassan, medelvikten och tidigarelagda könsmognaden har fått det internationella havsforskningsrådet ICES att alarmera om att bestånden ligger under referenspunkten för hållbar återväxt. Det kustnära fiskets fångster i Stockholms skärgård har gått ner tiofalt från 2009 till 2020. Även på vissa håll på Åland hörs larmrapporter om att strömmingen inte återvänt till de vikar där vi är vana att finna den på våren.

En starkt bidragande orsak till händelseutvecklingen är den ökande fiskeridödligheten, som skjutit i höjden efter 2010. Det storskaliga, industriella trålfisket har en motsvarande ökning i landningar.

Även om stortrålarna skulle hålla sig inom de angivna, minskade kvoterna så tar de upp väldigt mycket på kort tid och på begränsad yta. Enligt ICES är fisketrycket högt i sydvästra Bottenhavet och Stockholms skärgård, samt söder om Åland. Flera över 24 meter långa svenska fartyg bedriver trålfiske vid Svealandskusten och söder om Åland. Trålare av denna kaliber hör inte hemma så här nära småskaliga och känsliga kustområden.

Påståenden om att åländska delbestånd inte påverkas av omkringliggande ökande tråltryck är anmärkningsvärda. Strömming och vassbuk är basföda för de flesta rovfiskar i Östersjön som lax, havsöring, gädda och torsk. Dessa rovfiskar är i många fall pelagiska, dvs de rör sig över stora vattenområden. Minskar födotillgången, ökar även förekomsten av storspigg. Spiggen äter betande smådjur, vilket i sin tur skapar övergödningsproblematik. Vidare kommer larmrapporter om magra sälar i ytterskärgården, vilket skulle tala för en ökad konkurrens på föda. Det kunde förklara iakttagelser om att sälarna alltmer förflyttar sig inomskärs på senare tid. De ekologiska konsekvenserna av den storskaliga, industriella trålningen kan helt enkelt inte underskattas.

Vi har inga glasväggar mellan våra havsområden – Östersjön hänger ihop. Det marina livet är en komplex väv av arter som är beroende av varandra på flera olika sätt.

Låt Åland bli Östersjöns röst för ett hållbart fiske.

SIMON HOLMSTRÖM (HI)

SIMON PÅVALS (LIB)

ROGER NORDLUND (C)

LAGTINGSLEDAMÖTER