DELA

Cirkusverksamhet med djur inte etiskt försvarbart

Undertecknad har i egenskap av infrastrukturnämndens ordförande blivit kontaktad av företagare, föreningar och medborgare som på olika sätt engagerat sig i cirkusens Mariehamnsbesök.

Jag står även som första undertecknare på motionen gällande huruvida staden kan neka att upplåta kommunal mark till cirkusar som använder vilda djur i underhållningssyfte. Motionen behandlades i stadsstyrelsen under senaste sammanträde och förs nu vidare till fullmäktige där frågan behandlas inom kort.

De mest frekvent förekommande frågorna i ärendet som inte gäller motionen i sig sammanfattas nedan.

Intäkter, tillstånd, skatter och moms. Cirkus Maximum saknar fast verksamhetsställe i Finland vilket innebär att de inte skattar eventuell vinst här på Åland. Verksamheten är dock momsskyldig för sin övriga redovisade försäljning på Åland. Momssatsen i Finland är 14 procent för till exempel livsmedel samt 10 procent för inträde till kultur- och nöjesevenemang.

Åland tar sedan del av den uppburna momsen via klumpsumman från fastlandet, inga anmärkningsvärt stora summor sist och slutligen.

Befogenhet att bevilja tillfällig intagning av gatu- och parkmark är delegerad till stadens projektchef. Å ena sidan fattas besluten snabbare och onödig byråkrati står inte i vägen för tillfälliga nöjestillställningar, å den andra andra sidan är det svårt att politiskt stöda önskade verksamheter och evenemang.

Avgifterna som debiteras cirkusen är enligt samhällstekniska avdelningens fastställda taxor. Dessa taxor bestäms i samband med budgeten.

Taxorna skall inte hindra verksamheter och evenemang som lockar besökare skapar en levande stad och genererar intäkter. Enligt uppgift rör sig avgiften på en nivå om cirka 700 euro för cirkusens del.

Många av cirkusens anställda reser med och bor i egna husbilar och husvagnar vid verksamhetsområdet. Hur frekvent de använder sig av camping eller andra i staden verksamma logialternativ finns det inga uppgifter på i skrivande stund.

Annonsering, affischering och reklam. Cirkusens annonsering och affischering är en ofta förekommande fråga – får man annonsera hur som helst i staden? Staden har upplåtit cirka 70 stolpreklamplatser som är utarrenderade och avgiftsbelagda för den som vill nyttja dem. Mera information om hur man går tillväga för att nyttja dessa finns på stadens hemsida. 14 av dessa 70 platser är dessutom reserverade för stadens egen verksamhet eller ideella föreningar.

Staden har dessutom upplåtit plats för 11 stycken reklampelare i centrum samt längs med Österleden. Dessa pelare är även de utarrenderade och avgiftsbelagda. Staden hyr också ut tre stycken banderollplatser för 168 euro per plats och vecka. Ålands Näringsliv hyr i sin tur ut banderollplatser i Mariehamns centrum.

Förutom dessa finns ett litet antal affischplank kvar i utanför centrum. I bussar och busskurer finns affischeringsmöjligheter via ett i staden verksamt reklamföretag.

Enligt uppgift har berörd cirkus ansökt om tillstånd att affischera endast på landskapsägda områden, tillstånd har inte inte sökts om att affischera på stadens område.

Enligt i landskapet och gällande förordning angående cirkusdjur (1998:96) får inte djur ”dresseras eller användas så att deras hälsa eller välbefinnande tar skada”. De skall även ”behandlas väl och med fasta skötselrutiner samt skyddas mot onödigt lidande, stress och sjukdom”.

En förordning vi inte kan kontrollera om den följs då cirkusdjuren i dags dato enbart under augusti månad transporterats runt om i Sverige närmare 20 gånger, själva turnen började tidigt i våras. Jag har svårt att se hur tillåtande av cirkusverksamhet med djur är förenligt med bland annat dessa krav ur förordningen, och anser det inte heller etiskt försvarbart att tillåta sådan verksamhet att ske då risken är stor att djur dresserats på skadliga sätt på annan ort före cirkusen åker på turné.

Jessy Eckerman (S), infrastrukturnämndens ordförande