DELA

Centrumplanen inget hinder för utveckling

Det är inte socialdemokraterna som politiserar frågan om centrums utveckling. Det står klart att kommunen enligt plan- och bygglagen för Åland skall ange om ett område, en byggnad eller en byggnadsgrupp ska skyddas på grund av miljövärden eller kulturhistoriska värden i generalplanen. En förutsättning för stadens utveckling är en delgeneralplan som uppfyller lagens krav.

Jag är inte jurist eller expert på detta område, men jag tror och lyssnar till de som är och baserar gruppens beslut på expertis. Vicehäradshövding Christer Jansson har i två utlåtanden stött tjänstemännens förslag i frågan om Boreniuska huset och Ömsens planer. För oss är saken därmed utredd. Huset är skyddsvärt för stadsbilden och ska därmed bevaras. Det är inte frågan om politik utan fakta.

Vi vill ha ett livskraftigt och dynamiskt centrum med ökat boende, handel, kultur och restauranger. Vi vill att Mariehamn ska vara en vacker, levande och välplanerad stad som slår vakt om sitt kulturarv och sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Då trivs människor här. Det får vi med den nya centrumplanen.

Byggnadsrätten ökar från 115 000 till 176 000 kvadratmeter. När planen realiseras så stiger antalet lägenheter i centrum med drygt 700. Stora affärsytor möjliggörs. Flexibla möjligheter med våningstal och utbyggda vindsvåningar kan realiseras. Det kommer att finnas mera utrymme för fotgängare.

Luckorna i stadsbilden byggs bort och våra gemensamma brandgator kan göras om till gemensamma trädgårdar.

Delgeneralpenen för centrum uppfyller både lagens krav på hur en generalplan skall göras samtidigt som den möjliggör en omfattande utveckling av stadskärnan.

Om planen antas av fullmäktige kan alla som berörs av planen inleda arbetet 30 dagar efter att planen antagits.

SARA KEMETTER (S)

MARIEHAMNS SOCIALDEMOKRATER