DELA

Centralorten – dragloket för hela Åland

Vad kan Jomala tillföra Mariehamn – och vad kan Mariehamn tillföra Jomala?
Kan våra barns skolgång, barnskydd, äldreomsorg, teknisk service m.m. förbättras?
Målet behöver inte vara samgående

I den diskussion som pågår om för och nackdelar med ett eventuellt samgående av de båda centralortskommunerna Jomala och Mariehamn finns, som vi ser det, en hel del grundläggande fakta och centrala utgångspunkter som behöver klargöras innan det alls är möjligt att ta ställning till ett eventuellt samgående. Det är inte ett samgående som sådant som är målet, utan det är i så fall ett medel för att uppnå gemensamma fördelar. Det måste bli en ”win-win-situation” för invånarna i båda kommunerna.
Jomala är Jomala och Mariehamn är Mariehamn

Vi menar att sådant som namnfrågan etc. är en långt senare fråga. Det är också viktigt att samtalen inte i första hand förs kring själva sammanslagningen eftersom det i dagsläget inte finns faktabaserade strategiska underlag för diskussionen, utan mest känslomässiga synpunkter och ytligt tyckande.
Hur ser det ut om 10-15år?
En strategisk utredning och dialog kring hur kommunerna var för sig och tillsammans kan utvecklas på 10 – 15 års sikt behöver göras först. Där bör stor fokus läggas på att bedöma vilken ökad tillväxtkraft och specifika mervärden som kan skapas med en gemensam kommun, men som inte går att uppnå i separata kommuner. En avgörande förutsättning för alla funderingar i ämnet är en trovärdig prognos för landskapsandelarnas utveckling på 5 – 10 års sikt. De är grundbulten i alla strategiska kommunalekonomiska och strukturella resonemang, så också i detta. Utöver det kunde några övriga utredningsrubriker vara: kommunalskattenivå, planering, budgetdisciplin, samgångsavtal, identitetsfrågor, näringslivsutveckling och tillväxt samt skulder och tillgångar.

Fokus på förbättrad kommunal service.
Detta arbete och diskussionerna får på intet sätt störa den samarbetsutveckling som redan pågår och är aktuell mellan de båda kommunerna på olika nivåer. Också det arbete och den process som pågår med landskapsregeringen i förarsätet gällande samhällsservice- strukturreformen får inte på något sätt bromsas.
Vi tror inte att varken framgången eller syftet skulle bara vara rationaliseringsfördelar i den nya sammanslagna kommunens förvaltning. Oavsett sammanslagning eller endast utökat samarbete kommer fokus ligga på förbättrad kommunal service. Ett samgående kan bara bli aktuellt om vi kan visa på att det finns uppenbara fördelar för merparten av kommuninnevånarna i Jomala och Mariehamn. I ett sådant läge skulle en centralortskommun kunna utgöra ett ekonomiskt, socialt och kulturellt draglok för hela Åland.

Jomala Mariehamn
Fredrik Lundberg (M) Petri Carlsson (M)
Nina Danielsson (M) Nina Lindfors (M)
Dennis Jansson (M) Lennart Isaksson (M)
Björn Geelnard (M) Peter Enberg (M)
Niklas Rajamäki (M) Henrik Boström (M)
Annette Holmberg-Jansson (M) Robert Liewendahl (M)
Wille Valve (M) Annelie Karlberg (M)
Clas Öfverström (M)
Pia Karlsson (M)
Roger Jansson (M)
Christina von Hertzen (M)
Johan Ehn (M)
Susanne Guildford (M)
Anthonio Salminen (M)
Ulla-Liisa Latvala (M)
Stefan Simonsen (M)
Lillan Holmberg (M)
Tage Silander (M)