DELA

Centern värnar om kyrkan

I samband med behandlingen i lagtinget av förslaget om införande av ett allmänt avdrag vid kommunalbeskattningen diskuterades också de indirekta ekonomiska konsekvenserna för församlingarna på Åland. På grund av ändringarna i kommunalbeskattningen minskar också församlingarnas inkomster med 5 % vilket naturligtvis är negativt för samtliga församlingar.
Diskussionen fördes i såväl lagtinget som i finansutskottet och ett förslag om att landskapsregeringen skulle utreda möjligheterna att kompensera de minskade inkomsterna för församlingarna röstades ner av majoriteten i lagtinget. Utskottet är medvetet om att församlingarna ägnar sig åt flera verksamheter såsom barnarbete, ungdomsarbete och äldreomsorg vilka lika mycket hör till socialvården som till församlingsarbetet. Utskottet diskuterade ingående möjligheten för landskapsregeringen att kompensera församlingarna men på grund av att landskapet inte har behörighet inom kyrkan kom ändå, trots en god vilja, utskottet fram till att sådana möjligheter inte fanns.

Jag vill erinra om att någon anhållan från prosteriet inte har kommit till vår kännedom, kontraktsprosten är också enig med utskottet om att landskapet inte har behörighet i frågan. Inom den åländska kommunalbeskattningen har vi också andra specialavdrag som påverkar kyrkoskatteunderlaget, till exempel sjukavdrag, reseavdrag.
Centerns lagtingsgrupp har också diskuterat den här problematiken. Centern är ett parti som värnar om kyrkans fortlevnad inom det moderna samhället och som tror att kyrkan också i framtiden behövs. Men vi, i lagting och i landskapsregering, får lov att acceptera de regelverk som gäller även om vi alla skulle önska andra lösningar.
Gun Carlson,
ordförande i finansutskottet,
gruppledare för centern