DELA

Byt inte system i Övernäs skola

Beslutet om åldersintegrering vid Övernäs skola berör många medan möjligheterna att framföra åsikter på grund av den mycket snabba behandlingen har varit begränsade. I egenskap av förälder och klassförälder vill jag därför framföra följande. Frågeställningen kan brytas ner i fyra områden: pedagogik, trivsel, valfrihet och ekonomi.

Pedagogik.
Jag kan inte bedöma skillnaderna mellan åldersintegrerad och åldershomogen undervisning men är på basen av erfarenheterna hittills mycket nöjd med undervisningen i Övernäs. Av det utskickade materialet att döma finns inga skäl för att välja den ena eller den andra undervisningsformen, se nedanstående utdrag. Ur pedagogisk synvinkel finns alltså inga fördelar med att byta system.
”Vinterek som gått igenom tidigare svensk forskning om åldersblandade klasser skriver utgående från detta att bilden sammanfattningsvis är motsägelsefull. Det går inte att säga att den ena klassformen generellt är bättre än den andra.”

Trivsel. Orsaken till att åldersintegrerad undervisning infördes var att stämningen i Övernäs för 15-20 år sedan var orolig och klimatet hårt. Försöket har baserat på min erfarenheter och det utskickade materialet fungerat bra, se nedanstående utdrag. Ur trivselsynvinkel finns alltså inga fördelar med att byta system.
”Skolnämnden genomförde under våren 2006 en enkätundersökning bland elever och föräldrar i stadens skolor. Av elevundersökningen framgår att det är eleverna i Övernäs skola som trivs bäst i skolan. Samtliga elever i Övernäs uppger att de har en eller flera kamrater i skolan och eleverna i Övernäs är de som är mest nöjda med stämningen i klassen. Tillsammans med eleverna i Strandnäs skola (årskurserna 7-9) trivs eleverna i Övernäs bäst på rasterna och tillsammans med eleverna i Ytternäs skola är Övernäseleverna mest nöjda med vad de lär sig i skolan.”
Valfrihet. Mariehamn har i dag tre grundskolor. Två av dessa erbjuder åldershomogen undervisning och en åldersintegrerad. Jag anser att staden mycket väl kan fortsätta erbjuda två alternativa undervisningsformer. De föräldrar som inte vill ha sina barn i en åldersintegrerad skola kan välja att sätta sina barn i Ytternäs eller Strandnäs. Valfrihet och alternativa undervisningsmetoder ser jag som en styrka för Mariehamn.

Ekonomi. Utdrag ur det utskickade materialet.
”Som prognoserna nu ser ut är det sannolikt att åldersintegreringen är till fördel rent ekonomiskt.”
Sammanfattning. Pedagogik, inga påvisbara skillnader
Trivsel, behåll nuvarande system
Valfrihet, behåll nuvarande system
Ekonomi, behåll nuvarande system
Alltså talar tre av fyra väsentliga faktorer för att behålla nuvarande system medan en faktor inte ger någon entydig vägledning. Slutsatsen är alltså helt klar: behåll nuvarande system!
Dan Mikkola
Förälder med barn i
Galeasen ÅK1

(Den kursiva texten är direkt citat från det via Hem & skola till föräldrarna utskickade materialet)