DELA

Byggregler och justitieministeriet

Med anledning av Nya Ålands artikel om justitieministeriets brev angående byggregler till landskapsregeringen kan vi påminna oss om att byggbranschen på Åland under många år har försökt påverka och även lyckats bidra att vi ålänningar kan använda regler och normer på vårt modersmål.
Men till exempel år 2008 i mars uppvaktade vi den dåvarande ministern angående vårt önskemål om att även energideklarationerna skulle utföras enligt ”normen” kravena i svenska BBR. Då angavs som skäl att standardiseringen tillhör rikets behörighet och därför måste Finlands byggbestämmelsesamling användas i detta specifika fall. Undertecknad förstod aldrig varför men lagtinget klarade inte av att ”köra över” detta dumma förslag. Nu visades det sig att finska bestämmelserna måste om arbetas och nya kurser behövs samt ny information på svenska från de finska myndigheterna krävs.

Som vi redan då påpekade är informationen och skolningarna från riket i princip enspråkig. Detta beslut som nu lagtinget tog angående energideklarationerna har gjort att vad undertecknad har kännedom om att idag utföres inte kompletta energideklarationer och orsaken är att vi inte får information, respons och fortbildning angående energideklarationer. Vems felet är vet jag inte men åtminstone har lagtinget – landskapsregeringen deltagit i att situationen är som den är.
Nu har ett åländskt (! ?) företag skrivit till justitieministeriet och klagat över att deras verksamhet försvåras på grund av att Finlands byggbestämmelser inte kan användas på Åland. Brevskrivaren har dock inte berättat om alla de standarder, normer, ministeriernas handledningsböcker och dylikt som enbart finns på finska och att detta hindrar verksamma företagare på Åland och är ett klart ”rättskyddsproblem”. Har brevskrivaren ingen kännedom om dessa?

Jag kan enbart som ett mycket konkret exempel ange att finska standarden SFS 5139 angående ytberäkningar inte översätts trots att myndigheterna kräver att vi skall använda densamma inom byggbranschen, dylika ”rättsskyddsproblem” borde prioriteras framom de brevskrivaren påmint justitieministeriet om.
Det förefaller märkligt att ickenordiska företagare kan arbeta kontinuerligt på Åland utan problem men ett ”åländskt” företag inte klarar av detsamma. Om det är brist på rutiner, kunskap eller enbart illvilja kan man fråga sig.

Vid kontakt under semestern med justitieministeriets representant har dessa ”rättskyddsproblem” påtalats för oss som är verksamma på Åland. Ett vänligt och snabbt svar erhölls trots semestertider. Jag hoppas att ministeriet kan erhålla ännu mer korrekt information från landskapsregeringen och att landskapsregeringen verkligen bemödar sig om att förstå branschens språkproblem. Branschen är alltid villig att ställa upp med ytterligare information och är även villig att ta emot information på vårt modersmål.
Vidare hoppas jag verkligen att inte kommande åländska byggare behöver gå och ”plocka ved” på byggarbetsplatserna utan vi ålänningar i denna generation och i kommande generationer skall ha möjlighet att arbeta på svenska.
Erik Hjärne