DELA

Byggnadsförbud och rivningsförbud i Mariehamns centrum

Lite överraskande konfronteras vi med ett förslag i stadsstyrelsen som innehåller ett byggnadsförbud för det område som skall få ny delgeneralplan. I samma paragraf finns verkställighetsförbud mot två rivningstillstånd som vunnit laga kraft.

Två väldigt märkliga konsekvenser av byggnadsförbudet kommer snabbt, Magazin som byggt sin första etapp och står i beråd att begära bygglov för nästa. Den byggnad som uppförts har för lite parkeringsplatser, de skall med i nästa etapp som drabbas av det föreslagna byggförbudet vilket innebär att den nya byggnaden inte kan tas i bruk i sin helhet. Samma problematik har Park Hotell som genomfört en första etapp och bygglov för deras fortsättning drabbas likaså av byggstoppet. Sedan har vi Zeipels och ÅTT som har färska stadsplaner som nu underkänns.

Detta är inte i samklang med moderaternas syn på samarbete med fastighetsägarna.

1. Principiellt

I huvudfrågan om byggförbud anser den moderata gruppen att ett sådant inte är meningsfullt. Vi konstaterar att vi när delgeneralprocessen drog igång beslöt att ett sådant förbud inte behövdes och vill har inte ändrat uppfattning. Vi ser också ett behov att få i gång konkret byggande i staden och de här åtgärderna snabbar inte på. När det gäller rivningarna stöds de av de aktuella tomternas stadsplaner.

Vill man inte riva menar vi att förhandlingar måste föras och frivilliga överenskommelser träffas. PBL ger möjlighet till för ersättningar. Har sådana förhandlingar inte lyckats på tjänstemannanivå måste de föras på ett politiskt plan.

2. Tid och ärendestruktur

Det känns fel att ärendet anhängiggjorts på första mötet efter semestern då inte alla i fullmäktigegrupperna är på plats så att en reell förankring är svår att genomföra.

Vi anser inte heller att de båda ärendena skall behandlas i samma paragraf då de är rätt olika till sin natur. Vi menar att åsikterna skiljer sig så att separat behandling kunde ge annorlunda resultat.

3. Jäv

Vi menar att jävsfrågan har behandlats för strikt och kommer att leda till problem framåt i (del)generalplanebehandlingar. Det blir många jäviga, både bland politiker och tjänstemän. Nu utestängs också en av fullmäktigegrupperna från beslutandet då deras ordinarie ledamot anses jävig i rivningsfrågan och suppleanten i byggförbudsfrågan.

Vid separat behandling blir alltså röstningsresultatet och besluten olika än vid sambehandling. Vi skulle också gärna se domstolsprejudikat som stöder jävssynpunkterna och för oss är den delen så viktig att vi vill se en mindre strikt bedömning av jäven och sedan vid behov låta domstol avgöra

4. Maktförskjutning

I underlaget nämns helt riktigt att det går att begära undantag från byggnadsförbudet och att undantaget skall baseras på stadsarkitektens prövning huruvida projektet är förenligt med delgeneralplanens målsättningar. Det innebär att stadsarkitekten ges rätt att tolka den icke fastställda planen.

Politikerna som enligt lag och stadgor skall besluta i stadsplanefrågor blir då helt offside trots att delgeneralplanen skall slås fast av fullmäktige. För en sådan prövning är ju den naturliga instansen vår politiskt tillsatta stadsutvecklingsnämnd, möjligen skall även fullmäktige engageras. Förslaget ger stadsarkitekten en maktposition som moderaternas demokratisyn inte omfattar.

5. Hörande

Det åtgärdsförbud som beslutats tidigare och varit föremål för besvär har fått ett avgörande i förvaltningsdomstolen och deras beslut kräver att de berörda skall höras. Moderaterna finner det verkligt märkligt att ett byggförbud nu skall drivas igenom utan hörande av de berörda, vi tycker dels att förvaltningsdomstolens signal är tydlig, dessutom strider det mot de höga krav som ställts från det politiska fältet om medborgardialog och vi menar att ett hörande måste till där får inte rågrannarna glömmas bort.

Vi anser att stadsstyrelsen fattade det riktiga beslutet som bordlade ärendet. Nu är det dags att göra rätt på ett sätt som leder stadsutvecklingen framåt.

MSM Fullmäktigegruppen

Roger Jansson

Johan Ehn

Peter Enberg

Camilla Hägglund

Tage Silander

Henrik Boström

Lennart Isaksson