DELA

Bygga broar i vårt samhälle

Ålands lagting arbetar som bäst med en kommunreform som allt fler stöder. Allt eftersom insikten och kunskapen om de utmaningar som det åländska samhället står inför ökar acceptansen för reformen, när man ser till helheten.

Helheten behöver bli effektivare och intressantare att delta i och påverka. Färre samarbetsavtal och kommungränser skapar dessa verktyg som ökar effektiviseringsmöjligheterna för de som deltar i helheten.

Exempelvis skolor är något som framställs som något som är hotat genom kommunreformen. Jag anser att vi INTE skall bygga stora och reducera antalet skolor, istället bör vi skapa skolor med max 200-300 elever, något man får stöd i ur olika utredningar från Sverige.

De mindre skolor som finns har även sitt berättigande och skall ses som en resurs. Det är just skapandet av överstora skolor som bör undvikas. Med fIer skolor minskar antalet skolskjutsar och reducerar resande tiden, en omfördelning av resurser skapar bättre möjligheter till ökade undervisningsresurser och kortare sammanlagd skoltid.

I en lagom stor skola blir eleven sedd och läraren ingår i ett större lärarkollektiv.

Jag anser att exempelvis Södra Ålands Högstadie Distrikt bör bygga en ny skola istället för skapa en ”jätteskola” med åländska mått mätt, ännu större än nuvarande KHS.

Argumentet att den kommande nya Södra Ålands kommun är ett hot till centralisering, så är det samtidigt märkligt att det är just Jomala kommun som hårt förespråkar en mer centralisering av just grundskolan istället för att skapa fler ”lagom stora” skolor inom den nya Södra åland kommunen.

Denna kan exempelvis byggas i Möckelöområdet. En placering som kortar resan för elever i Eckerö och Hammarland, kan hjälpa till med placeringen av elever från norra stan. Vi behöver bygga effektivare och med inriktning på service/närhet. Vi säger ofta att våra skolor är en orsak till att barnfamiljer gärna flyttar till Åland. I så fall skall vi inte bygga större utan effektivare. Utredning visar att fast KHS är betydligt större, redan idag, än Strandnäs är kostnaden per elev i just Strandnäs mycket lägre.

Enkla lösningar leder ofta till nya problem i en snar framtid. Bygga stort eller större behöver inte vara lösningen.

MIKAEL STAFFAS (LIB)