DELA

Brist på sturskhet Ålands problem genom åren

Eftersom flera personer bett mig att kommentera signaturen Abborrens insändare i Nya Åland 14/2, gör jag denna gång ett undantag från principen om att anonymitet helst bör undvikas i all seriös samhällsdebatt. Här följer därför några tillrättalägganden:

– Det stämmer att FN (hittills) inte övertagit Nationernas Förbunds roll som övervakare av Ålandsfrågans lösning 1921. Däremot har FN i en rapport från 1950 konstaterat att a) Finlands skyldigheter gentemot Sverige består (dvs. Ålandsöverenskommelsen), b) Finlands åtagande visavi Nationernas Förbunds råd är suspenderat till dess FN genom ett uttryckligt beslut övertagit rollen som garant.

– Åländska politiker har aldrig undvikit frågan om att återställa de internationella garantierna. Här rekommenderar jag Abborren att bekanta sig t.ex. med den s.k. Ålandskommitténs slutbetänkande från 2017 ss 108-110. Frågan lever och det är närmast den finska statens hantering av Åland de kommande åren som styr behovet av att aktivera klagomekanismen – med eller utan Finlands medverkan.

– Abborrens självstudier har gått lite snett när det gäller den utopiska tanken om att Finland och Sverige kunde besluta om att slopa Ålands självstyrelse. Visst har självstyrelsen sina brister men i just detta fall är vårt system solitt eftersom makten mellan lagting och riksdag är delad och alltså inte delegerad. Enda sättet att slopa självstyrelsen på är att få med sig två tredjedelar av lagtinget bakom förslaget.

– I motsatts till Abborren anser jag att det är bristen på tillräcklig sturskhet från Ålands sida som gjort att självstyrelsen inte har tillräcklig luft under vingarna. Däremot är vi överens om att svenskan som fungerande förvaltningsspråk i morgondagens Finland håller på att fasas ut. Redan idag sitter ålänningarna inom den offentliga sektorn framför helt finskspråkiga dataprogram, får inte fortbildning på svenska och är beroende av kollegor som behärskar finska.

– Den nu pågående översynen av självstyrelsesystemet kommer snart att utvisa om Finland för sin del är berett att som stat ta ansvar för att Åland kan möta jubileumsåret 2022 med framtidstro.

HARRY JANSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT