DELA

Breda politiska lösningar krävs

Det offentliga Åland är bevisligen överorganiserat. Sexton ledande förvaltningar inom 16 kommuner med kommunchefer, socialchefer, utbildningschefer, tekniska chefer med flera ledande nivåer.

Mycket pengar används till annat än den viktiga basservicen till Ålands invånare inom omsorg, skola och infrastruktur. Att en kommunreform är nödvändig torde alla politiska partier vara överens om utgående från de utmaningar framtiden för med sig.

Allt från ekonomisk- och befolkningsutveckling till kompetensförsörjning och centralorts- och regional utveckling är utmaningar och frågor som måste beaktas och lösas.

För att denna reform ska vara långsiktigt hållbar bör den ha bredast möjliga förankring, där en stor majoritet av medborgarna och politikerna är med och tar ansvar.

Landskapsregeringens process att med ”lagtvång” driva igenom förändringen i föreslagen form har inte vunnit gehör hos oppositionspartierna och inte heller hos stora delar av befolkningen. Därtill har landskapsregeringarna använt rikssvenska konsulter utan förankring i det åländska samhället. Man har inte på ett pedagogiskt sätt kunnat påvisa de effektiviseringar och vinster som man kan förvänta sig av denna sammanslagning.

Inte heller lösningar på den för hela Åland så viktiga centralortsfrågan och de regionala utmaningarna i skärgård och glesbygd har påvisats.

På liknande sätt har oppositionen gjort det lätt för sig genom att inte visa på lösningar på de faktiska utmaningar som beskrivs här ovan. KST är ju en lösning på endast vissa sociala specialområden, men ingen lösning för helheten.

Undertecknade som alla både bor och har rötter i stad, landsbygd och skärgård tycker inte om den splittring och de sår som nu håller på att rivas upp i det åländska samhället.

Vår önskan är därför att både regering och opposition släpper all prestige och sätter sig ner och tillsammans ser utmaningarna och tillsammans hittar lösningarna på denna för Åland så stora fråga. En bred politisk överenskommelse är det enda riktiga i denna för oss ålänningar viktiga fråga.

HARRIET LINDEMAN
JÖRGEN STRAND
ROGER JANSSON
(TIDIGARE REGERINGS- OCH LAGTINGSMEDLEMMAR)