DELA

Brändö kommun och kortruttsprojektet Åva – Jurmo

Insändaren bygger på Brändö kommunfullmäktiges skrivelse till Ålands landskapsregering. Skrivelsen omfattades av ett enigt fullmäktige 12.6.2014.

Skrivelsen tillkom med anledning av de åsikter som förts fram i media och som anser att projektet Åva-Jurmo bör omvärderas det vill säga i praktiken startas upp från noll. En ”nystart”, oberoende av incitament, som innebär att denna för Jurmo livsvikiga infrastruktursatsning i bästa fall skjuts fram med några år men i ett inte helt otänkbart politiskt scenario går ett ovisst öde till mötes.

Kommunens skrivelse till Ålands landskapsregering:
”Processen har pågått under många år. Under processen har berörda markägare samt allmänheten fått ta del av det planerade projektet. De önskemål och synpunkter som inkommit har i möjligaste mån beaktats och man har nått samförstånd. Projektet har förordats enhälligt i samtliga kommunala insatser. För Jurmo är detta projekt ytterst angeläget för att man nu och i framtiden året runt ska kunna erhålla den service om finns i övriga delar av kommunen; dagvård, skola, fritidsaktiviteter, butik, post, hälsovård, bibliotek m.m. Utan en tillräcklig tät trafik blir det svårt att bo på Jurmo och arbeta i en annan del av kommunen. Den nuvarande trafiklösningen, frigående färja med relativt få turer, begränsar det sociala umgänget och möjligheten att delta i möten och evenemang inom kommunen. En förbättrad och tryggad trafik till och från Jurmo utökar möjligheterna att röra sig bättre inom hela kommunen. Flexibiliteten ökar och invånarna slipper de tämligen långa väntetider som tenderar att uppstå i anslutning till de övriga färjornas avgångar och ankomster. I dessa ekonomiskt kärva tider är det viktigt för Jurmo bys överlevnad att detta projekt förverkligas. Projektet är på sikt en ekonomisk inbesparing och ger möjlighet till en tryggad tätare trafik”

Kommunen önskar framföra sin stora förundran över de signaler som antyder att det på hög politisk nivå i landskapet diskuteras alternativet att projektet läggs på is. Kommunen har entydigt genom hela processen varit enig om nödvändigheten att knyta Jurmo, på sikt även Asterholma och Lappo, till det s.k. Vägnätet för att säkra byn och dess invånare fortsatt tillgång till den viktiga service som finns inom kommunen. I sammanhanget kan ytterligare påpekas att projektet är nödvändigt för att attrahera den yngre generationen att bosätta sig i denna del av kommunen.
Att en tämligen liten grupps åsikter i detta sena skede skulle väga tyngre än kommunens upplevs som obegripligt. Detta mot bakgrunden av det som framkommer i skrivelsen om den korrekt förda processen och den viktiga målsättningen det vill säga att snarast säkra invånarna i Jurmos möjligheter till goda färjförbindelser med resten av kommunen.
På Brändö kommuns vägnar
Jonny Karlström, kommunfullmäktige ordförande
Margaret Lundberg, kommunstyrelseordförande
John Wrede, kommundirektör