DELA

Bra med utredning om patientavgifterna vid ÅHS

Äldrerådet i Mariehamn noterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen utsett en arbetsgrupp med uppdrag att utreda Ålands hälso- och sjukvårds patientavgifter. Äldrerådet har diskuterat patientavgifterna vid ett möte redan före pandemin och kunde då konstatera, att avsikten med dels ”handboken för patientavgifter”, dels ”handboken för ersättningar och övriga avgifter” varit god, men blivit så detaljrik att det för en enskild patient känns svårt att komma underfund med vad ett besök eller en kontakt med ÅHS kan komma att kosta.

Svårigheterna ligger bland annat i beräkningen av högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet gäller personer som har en beskattningsbar inkomst som understiger 14 000 euro i senast fastställda statsbeskattning. Högkostnadsskyddet är 125 euro per kalenderår för personer med beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster i statsbeskattningen som totalt understiger 14 000 euro i senast fastställda beskattning vid ingången av respektive kalenderår. Det krävs att en person lämnar in beskattningsintyg från senast fastställda beskattning för att styrka sin rätt till högkostnadsskyddet.

 

Högkostnadsskyddet gäller också personer som har sjukpension på heltid eller en beskattningsbar inkomst på 14 000 euro eller mer men under 16 000 euro i senast fastställda statsbeskattning samt för personer som under kalenderåret fyller 75 år eller mer. Högkostnadsskyddet är 250 euro per kalenderår. Högkostnadsskyddet gäller för personer med sjukpension, invalidpension eller rehabiliteringsstöd på heltid frrån och med första hela kalendermånaden som sjukpensionär och under perioden som rehabiliteringsstödsmottagare. Samt för personer med beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster i statsbeskattningen som totalt uppgår till 14 000 euro eller mer men understiger 16 000 euro i senast fastställda beskattning vid ingången av respektive kalenderår. Därtill för personer som under kalenderåret fyller 75 år eller mer.

 

För att som sjukpensionär på heltid få tillgodoräkna sig högkostnadsskyddet krävs att personen årligen lämnar in ett intyg eller annat dokument som styrker att personen är heltidssjukpensionär/rehabiliteringsstödsmottagare. På motsvarande sätt krävs att en person lämnar in beskattningsintyg från senast fastställda beskattning för att därmed styrka sin rätt till högkostnadsskyddet om 250 euro.

Också avgifterna inom den öppna vården ter sig komplicerade. Ett läkarbesök oberoende av specialitet kostar 30 euro. Avgiften gäller även vid hembesök. Akuta läkarbesök inom den somatiska specialistsjukvården kostar 48 euro. Med akuta besök menas besök inom 24 timmar från första kontakt. Personer som akut remitteras till akutmottagningen ska erlägga en tilläggsavgift så att den totala avgiften uppgår till 48 euro. Kort besök hos eller av vårdpersonal (sjukskötare, terapeut, dietist med flera) 15 euro. Med kort besök menas besök som planeras pågå mindre än 30 min. Gäller ej akuta besök av vårdpersonal i beredskap. Långt besök hos eller av vårdpersonal (sjukskötare, terapeut, dietist med flera) 25 euro. Med långt besök menas besök som planeras pågå mer än 30 minuter, och så vidare. Den som är intresserad kan gå in på ÅHS hemsida för att se vad det är fråga om.

 

Man har uppenbarligen avsett att patientavgifterna ska bli så rättvisa som möjligt. Men nackdelen är att en patient har svårt att se vad ett besök kommer att kosta. Nästan alla äldre har låg pension och höga medicinkostnader. Det ligger därför i vårt intresse att veta vad ett sjukvårdsbesök kommer att kosta och att anvisningarna förenklas.

Äldrerådet i Mariehamn ser gärna att vi hörs av arbetsgruppen inför det fortsatta arbetet med patientavgifterna.

På Äldrerådets vägnar,

LEIF JANSSON

ULLA ANDERSSON