DELA

Bra med ny behörighetslag – men borde vara rättvist

Med anledning av de lagförslag som varit ute på remiss gällande socialvården samt pågående diskussioner inom landskapsregeringen angående lagförslagen önskar Talentia-Åland klargöra sina ståndpunkter. Talentia-Åland är fackföreningen för personer med universitetsexamen inom socialt arbete, yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, högre examen inom socialbranschen eller högskoleexamen som lämpar sig för den sociala branschen, eller som studerar för motsvarande examina.

Talentia-Åland ställer sig positiva till en ny socialvårdslag men känner en oro för vad den nya lagen kan innebära för socialarbetarna på Åland. Utöver att kommunerna kommer få ökade kostnader då lagen införlivas kommer även arbetsbördan för socialvårdens personal troligen att öka inledningsvis.

Det är positivt att landskapsregeringen har tagit till sig av kritiken som framfördes i remissvaren gällande tidsordningen för socialvårdslagen och kommande KST men flera orosmoment kvarstår ännu. Det är tillexempel oklart hur kommunerna i landskapet ska kunna leva upp till både socialvårdslagen och all service som ska kunna erbjudas enligt lagen samt hur alla, men främst de mindre, kommunerna ska kunna tillgodose lagkravet på behörig personal. Målet med lagförslagen är bra men oron består i hur socialarbetarnas arbetssituation kommer att se ut framöver.

Lagförslaget kring behörighetskraven för socialarbetare kan ses som positivt ur den bemärkelsen att det förenklar för både arbetstagare och arbetsgivare att ha en lag som liknar rikets. Det är positivt att det införs ett register för socialarbetarna eftersom det ökar rättssäkerheten.

Talentia-Åland vill dock poängtera att det inte kan ses som rättvist att socialarbetare som redan finns i Valviras register återigen ska betala en avgift för att beviljas rätt att utöva socialarbetaryrket på Åland. Det finns andra yrkeskategorier som ej behöver betala för detta.

Talentia-Åland menar även att det i lagen bör bestämmas att socialarbetare som har dispensbeslut samt svensk socionomexamen inte bör krävas på kompensationsåtgärder utan erhålla om erkännande om yrkeskvalifikationer. Med nuvarande bestämmelse kring dispens medför det att vissa personer har arbetat i flera tiotals år och ändå inte blir behöriga.

Lagförslaget innebär enbart bestämmelser för personal inom den kommunala socialvården vilket Talentia-Åland menar är problematiskt. Det skulle vara av stor vikt att även socialvårdsinspektörer på landskapsregeringen, klientombudsman samt inspektör på ÅMHM uppfyller liknande behörighetskrav.

De som ska granska socialarbetare och socionom YH:s arbetsuppgifter bör minst ha likvärdig behörighet. Det är oklart varför behörigheten inte ska vara liknande den i riket. Det framkommer även att behörighetskrav för att verka som kurator inom ÅHS ska ingå i annan lag och inte heller där är behörighetskrav ställt, vilket kan ses som problematiskt.

STYRELSEN FÖR TALENTIA-ÅLAND