DELA

Bra med medling i hela landet

Jag läste med intresse Hbl:s artikel om medling den 10 december 2012.
Med personlig erfarenhet i ämnet kan jag med oro konstatera att det varit svårt att få gehör för dylika förslag. Den åländska tingsrätten och sociala myndigheter är i behov av utbildning för att tillhandahålla tillräcklig kompetens i att avstyra (ö)kända och tidigare nämnda juridiska ombud från att driva processer i sin riktning på föräldrarnas bekostnad och emot barnens intressen. Socialarbetarna och barnskyddsmyndigheter på Åland har ej den kunskap i konfliktlösning, som erfordras, för att kunna trygga barnens rättigheter och därmed tillgodose barnens vilja till en sund kontakt med bägge föräldrar efter separation.

Forskning bekräftar även att barn förorsakas stort lidande då aggressionen riktas mot den andre parten och förhållandet till den andra föräldern bryts eller förändras till veckosluts-eller mobiltelefonkontakt.
Berövande av förhållandet barn-förälder betyder samtidigt kränkande av mänskliga rättigheter och psykiskt våld.
Dessa kan leda till bestående psykiska men för barnen.
Det är även sedan länge känt att förlusten av fadersgestalt, stressig barnmiljö och skilsmässa tidigarelägger flickors pubertet och leder till söndriga parförhållanden och även senare till ensamstående.
(Konflikter mellan föräldrar kan leda till att den andras föräldraskap begränsas för barnet.)

Domstolens tolkning av samarbetssvårigheter leder ofta till kränkning av barnets rätt. Samarbetssvårigheter använder sedan domstolarna för att undanslå barnets möjlighet till två likvärdiga föräldrar.
En förälder kan gå till domstolen i syfte att skilja barnet från den andra föräldern i ekonomisk vinning och rättfärdigande av sitt eget föräldraskap som ledstjärna.
Umgängesrätt är uttryckligen barnets rätt att träffa bägge föräldrarna. Med umgängesrätten sker dock ovanligt mycket grym utpressning.
Vårdnadstvisterna är en kamp mot tiden .Barnet och fadern fjärmas snabbt, isynnerhet om det ingår manipulation av barnet i striden.
När barnet växer röstar hon med fötterna och barnets vilja kan ingen hindra, men barnet har dock rätt till bägge föräldrarna även som liten.
Vid vårdnsadsutredningar skall man undvika att överskatta moderns och underskatta fadens förmåga att handha omvårdnaden.

Utredarna har både åldersmässiga och professionsgrundande fördelar i förhållande till barnet och därmed även tolkningsföreträde och makt att diskvalificera det som ej uttalas på önskat sätt.
Vuxna har makten, men även ansvar för hur rösten ges åt dem som ej kanske ens har kunskap om att de har rätt till delaktighet.
Föräldrarna borde göras medvetna om barnets psykiska lidande, så de kunde förstå att i barnets intresses namn svälja åtminstone en del av bitterheten.
Hur skall barnen när de blivit stora kunna acceptera att samhället agerat för att skilja dem ifrån en förälder som kämpar ör deras rätt till bägge föräldrar.
Då barnens rättsäkerhet äventyras på detta sätt skapas förakt mot systemet .
Dylik formalism är inte värdigt ett modernt samhälle med det moderna samhällets syn
på ”alla barn är jämlika”.

Jag har med tidigare insändare önskat belysa problematiken ur barnens och faderns synvinkel och anser att dylik formalism är inte värdigt ett modernt samhälle med det moderna samhällets syn på ”alla barn är jämlika”.
Det är glädjande att justitieminister Anna-Maja Henriksson vill utvidga medlingen att gälla hela landet.
Mikael Karring
Mariehamn