DELA

Bra med bredare skattebas

Debatten om skatten handlar om rubriker.
Fastighetsskatt och kommunalskatt är speciellt aktuella. Några synpunkter tillåts förhoppningsvis. Skattens huvuduppgift är att ge pengar till kommunens åtaganden där vård, omsorg och skola är de väsentliga. Sedan blir listan lång fram till exempelvis skattefinansierad chokladprovning. Skattens storlek totalt avgörs av kommunens utgifter, att rubricera det som kommunalskatt eller fastighetsskatt har ingenting med skattebördans storlek att göra. Långt avgörs skattebördan av medborgarnas krav på service och de kraven är många gånger höga. Tyvärr finns en tro att den kommunala kassan är bottenlös.

I dag visar också stadens ökande skuldbörda att vi lever över våra tillgångar. Om stadens nuvarande servicenivå och effektivitet inte förändras måste skatten höjas på ett eller annat sätt. Räntorna ökar bördan då vi betalar ränta på en många gånger onödig skuldsättning. Glöm inte att det är kostnaderna som styr skatternas storlek.
Staden höjde nyligen skattöret från 16,00 till 16,50. Det ökade intäkterna med c:a 1 000 000 €. Om man ersatt ökningen av skattöret med en ökning av fastighetsskatterna med samma belopp hade fastighetsskatten inte ökat skattetrycket. Däremot hade det minskat skatten totalt för nuvarande skattebetalare då personer utanför kommunalskattesystemet blivit delaktiga i kostnadsansvaret.

Det som i sammanhanget är väsentligt är att bredda skattebasen, få fler skattebetalare och skattebetalande verksamheter. En självklarhet för FS som inte helt delas av alla är kravet på att kommunal service måste vara effektiv. Alltså inte att spara genom att sänka kvalitet.
Skatter kan också styra utvecklingen. Miljöskatter minskar utsläppen, enligt grundprincipen ”förorenaren betalar”. Annan stimulans kan komma genom att beskatta obebyggda tomter i planerade områden efter till exempel 5 år. Att beskatta mark i dödsbon som varit odelade i förslagsvis mer än 5 år kan ge positiva effekter, speciellt i skärgården.

För vår del beror engagemanget kring fastighetsskatten på rättviseaspekten. Många utnyttjar den kommunalt skattefinansierade servicen trots att man står utanför den kommunala beskattningen, till exempel genom utlandsjobb eller lön i form av dividend med enbart statsskatt där endast liten del tillfaller kommunerna. Här breddar fastighetskatt skattebasen med lägre skatt för de nuvarande kommunalskattebetalarna som automatisk följd.
Vi vill ha ett system där fastighetsskatten är avdragbar mot kommunalskatt så att dubbelbeskattning undviks. Med ett sådant system blir det ingen skatteökning utan snarare en rättvisare fördelning av skattebördan. Vi har också uppfattningen att de som har inkomster under fattigdomsgränsen inte ska beskattas alls. Vi inser givetvis att det finns utmaningar i omställningen men vill vara med och ta fram bättre modeller.
Petri Carlsson (FS)
Lennart Isaksson (FS)