DELA

Bra läroplaner för Ålands gymnasium

Ålands yrkesgymnasium läroplaner är rättssäkra och garanterar EU-kompabilitet
Med anledning av Sture Skogbergs insändare 18.11.2011 vill vi ge följande klargörande i syfte att undvika fortsatt osaklig spekulation och snedvridningar. Ålands gymnasium följer förutom lag och förordning andra styrdokument och anvisningar som landskapsregeringen utfärdar. Inom utbildningens område gäller samma styrdokument för all utbildning som gällde för de tidigare enskilda skolmyndigheterna. Styrdokumentet ”Läroplansgrunder för utbildningen på gymnasialstadiet” fastställdes av Ålands landskapsregering 15.11.2007 att gälla från 1.8.2008.
I det avsnittet som beskriver grunder för yrkesämnen står: ” Yrkesinriktad utbildning och studieförberedande utbildning med yrkesprofil som leder till samma kompetenser och samma examen som i riket och som tillämpar de examensbenämningar som är fastställda av nationella myndigheter i riket, skall vid utformandet av yrkesämnenas mål och kunnande följa, med vissa efter åländska förhållanden anpassade ändringar eller tillägg, mål och kunnande för yrkesämnen i senast fastställda riksomfattande läroplansgrunder för motsvarande utbildning”.

På rikshåll har nya examensgrunder, som ersätter läroplansgrunder, fastställts för de flesta olika examina under åren 2008 – 2011. Ålands yrkesskolas ledning, i samarbete med Ålands landskapsregering, startade och genomförde läroplansarbete under läsåret 2010 – 2011. I läroplansarbetet utgick man ifrån rikets examensgrunder i enlighet med landskapsregeringens beslut från 15.11.2007. Läroplanerna anpassades i varierande utsträckning till det åländska behovet av yrkesmässigt kunnande.
Examensgrunderna i riket är utformade så att den som avlagt examen garanteras ett kunnande i EU och således är anställningsbar i alla länder inom EU. Denna strävan att utbildningar ska sammanjämkas för att bättre kunna valideras över gränserna fortsätter i EU trots ländernas egen rätt att besluta över sina utbildningssystem. I Finland avser man även införa det europeiska systemet för överföring av studieprestationer inom yrkesutbildningen 2013 (ECVET). Detta är på gymnasial nivå motsvarigheten till högskolornas Bolognaprocess.

Vid läroplansarbetet har man således utgått från rikets examensgrunder för att säkerställa rättssäkerheten för studerande och ge en garanti för att en gymnasieexamen med yrkesinriktning från en åländsk utbildning ska ge samma behörighet och samma krav på yrkeskunnande som motsvarande på riksnivå. Att utarbeta examensgrunder är en krävande process, både resurs- och kunskapsmässigt. Det gäller därför för Åland att använda de dokument och grunder som finns och använda krafterna på den lokala inriktning på 10 studieveckor som examensgrunderna ger möjlighet till.
Fordonsprogrammet har sedan flera år tillbaka haft ett samarbete med Westerlundska gymnasiet i Enköping. Detta samarbete ska fortgå eftersom det ger studerande en unik möjlighet till specialinriktad utbildning till ringa kostnad. Hur läroplanen ska utformas för denna utbildning är ännu inte helt klarlagd, men troligen kan man hitta en lösning där svenska kursplaner och åländska läroplaner kombineras. Eftersom de ekonomiska resurserna är ändliga är det en uppgift för Ålands gymnasiums ledning att hitta samarbetspartners över landskaps- och riksgränser för att ge studerande möjlighet till sådana specialinriktningar inom yrket som Ålands gymnasium inte kan erbjuda inom sitt ordinarie programutbud.

För gemene man är begrepp som examensgrunder, läroplansgrunder och läroplaner något förbryllande. Enkelt kan man beskriva det så att det är landskapsregeringen som har mandat att fastställa läroplansgrunder och examensgrunder. Dessa fastställer mål för utbildningen, ramar för vad utbildningen ska innehålla och bedömningsgrunder, kort sagt vad en utbildning ska omfatta. Läroplanen, som hör till styrelsens mandat, är en beskrivning av hur utbildningen ska realiseras i verkligheten. Eftersom det är lärarnas uppgift att ha hand om undervisningen måste de vara involverade i läroplansarbetet. I de nya läroplanerna sätts lärande i arbete (= åländskt begrepp) och yrkesprov i fokus. I yrkesutbildningen ska studerande genom att praktiskt ta itu med olika moment lära sig sitt yrke och på ett verklighetstroget sätt visa sitt kunnande i yrkesprov som bedöms. Det är en pedagogisk utmaning att få dessa mål helt genomförda. Det är allas vår uppgift – från ledning till lärare – att se till att detta utvecklas på bästa sätt.

Ålands gymnasiums styrelse har fastställt läroplaner för de olika teknikprogrammen och för hotell- och restaurangprogrammen att gälla från 1.8.2011. Läroplanerna utformades under senaste läsår genom ett digert och arbetsdrygt arbete av lärare och studiehandledare. Läroplaner är levande dokument som ibland måste omarbetas och förändras eftersom det ofta är så att man först vid tillämpningen kommer underfund med brister och behov av tillägg. Styrelsen är således medveten om att läroplanerna måste kompletteras. Styrelsen såg det dock som prioriterat att fastställa läroplanerna så att rektor, utbildningsledare och lärare har en fastställd ram att arbeta efter. Styrelsen kommer så snart dokumenten är färdigställda, att fastställa nya läroplaner för sjöfartsutbildningarna, gymnasieexamen inom samhällelig och social inriktning samt de planerade utbildningar som startar hösten 2012 och hösten 2013.

Ålands gymnasium styrelse och ledning är måna om att följa gällande lagar och styrdokument. Ålands landskapsregering har enligt landskapslagens 1 § ett övergripande utvecklings-, lednings- och tillsynsansvar för Ålands gymnasium. Detta ledningsansvar fanns också i den tidigare organisationen gentemot varje skolas direktion och ledning.
Mariehamn den 21 november 2011
Gyrid Högman
förvaltningschef vid Ålands gymnasium
Elisabeth Storfors
byråchef vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning