DELA

Bolagisering ska vara demokratisk och hållbar

Socialdemokraterna anser att det är viktigt med verklig insyn och allmänt inflytande i stadens bolag. Offentliga bolag ska inte konkurrera med det privata. Vi anser att det skapar en snedvriden konkurrens eftersom ägarna kan stöda bolagen genom att de är konkursskyddade. Förvaltningsformen bolag har vi socialdemokrater ingenting emot. Beslutsgången är snabbare och effektivare. En stor fördel är att investeringsbehov prioriteras inom bolaget eftersom en bolagsstyrelsen inte behöver väga sina investeringar mot dagisbyggen och skolor. Däremot tummar vi inte på principerna om demokratisk insyn och inflytande. Det är frågan om mariehamnarnas bolag där vi alla är aktieägare.

Vi vill gärna klargöra situationen för mariehamnarna. På senaste fullmäktige debatterades en bolagisering av hamnen. Många av er kanske följde med debatten på tv och kunde då notera att inte endast socialdemokraterna utan även representanter för andra partier lyfte fram problemetiken kring insyn och inflytande i stadens bolag. Även frågor om personalens ställning diskuterades. Socialdemokraterna och Obunden samling krävde på det efter fullmäktige påföljande stadsstyrelsemötet att offentlighetsprincipen skulle utredas samt att ett utlåtande från skattestyrelsen skulle tas fram. Ärendet gick till stadsledningen för ytterligare beredning.

När vi fick ärendet tillbaka till stadsstyrelsen bemötte stadsledningen offentlighetsprincipen med följande resonemang: citat 271 § ”Aktiebolag verkar oberoende om de är privata eller offentligägda på samma grunder och lyder under samma lagstiftning med undantag för lagstiftning om offentlig upphandling som även omfattar offentligt ägda bolag. Att låta ett offentligägt bolag omfattas av offentlighetsprincipen påverkar dess möjligheter att verka effektivt på en konkurrensutsatt marknad då dess affärsstrategier och an dra styrdokument kan komma att ges offentlighet.”

Vad betyder detta? Att Ålands digitala agenda eller Hamnen inte kan konkurrera med det privata under dessa villkor? Då ställer vi frågan: Ska det offentliga konkurrera med det privata? Det offentliga är bundet till offentlig upphandling, alltså är priser och övriga villkor transparenta. Alltså faller det argumentet. Något skatteutlåtande har stadsstyrelsen inte ännu fått. Vi har alltså arbetat med frågan och diskuterat ärendet i flera repriser. Den hektiska beredningen av hamnens bolagisering skapar lätt misstro mot dem i stadsförvaltningen och de politiska röster som vill bolagisera men inte vill att bolagiseringen ska beakta öppenhet och demokratisk påverkan.

Offentlighetsprincipen är nu del av bolagsordningen för Mariehamns hamn. Det garanterar oss insyn och inflytande.
Sara Kemetter (s)
Karl-Johan Fogelström (s)