DELA

Biogasanläggning bör flyttas till Gunnarsby

VD för Svinryggens Deponi Ab, Jesper Svanfelt, har fått anvisningar från miljöministern om att fabricera bästa möjliga bortförklaringar till beslutet om att placera biogasanläggningen på Svinryggen. Detta är ingen lätt uppgift för direktören.

Det går inte att hänvisa till gällande miljötillstånd för Svinryggen, i tillståndet från 15.11.2005 anges under punkt 7, att ” tillståndshavaren skall upprätthålla ett fungerande system för insamling och behandling av lakvatten.. För uppsamling av lakvatten från den gamla deponin skall dikesbotten fördjupas så att grundvattengradienten avskärs av den vertikala dräneringen.”

Skulle lakvatteninsamlingen ha byggts enligt anvisningarna, hade anlagts ett två meters djupt schakt med dräneringsledningar i botten, vilka sammankopplas med ett nätverk av pumpstationer, så att det insamlade lakvattnet kan ledas till behandling.

I verkligheten har ingenting av detta byggts, men däremot har stadens VA-chef Jouni Huhtala år 2007 anlagt tre stycken snedställda borrhål för provtagningar på lakvattnet inne i avfallsdeponin. Analyser visade på höga halter av bland annat organiska miljöfarliga ämnen. Efter sakkunnig föredragning har Infrastrukturnämnden i Mariehamn beslutat att lakvattnet inte får ledas till Lotsbroverket, utan ska omhändertas lokalt.

ÅMHM har följande år 2008 i myndighetsbeslut föreskrivit de relativt stränga villkor som lakvattnet bör uppfylla vid den lokala behandlingen.

Några år senare, efter att MISE hade vuxit till sig i styrka och intensitet, började man diskutera möjligheten att tolka lagen så, att lakvattnet kan ledas till Mariehamn utan vidare behandling. En skrivelse i ärendet inlämnades till stadsstyrelsen år 2014. Beslutet blev att Svinryggen skall svara för sina egna åtaganden samt i övrigt följa givna föreskrifter, lagar och förordningar.

Undertecknad vill tacka för dessa åsiktsutbyten och vill sluta med samma som i inledningen: Den planerade biogasanläggningen ska förläggas till Gunnarsby i Sund, avfallsdeponierna vid Svinryggen ska avslutas enligt föreskrifter som ÅMHM utfärdat år 2005. Därtill skall insamlat lakvatten behandlas enligt myndighetsbeslut i ÅMHM år 2008.

Efter alla dessa utsvävningar bör även beslutas om att en landskapsomfattande avfallsplan skall uppgöras av sakkunnig med erfarenhet av motsvarande, övergripande avfallsplaner.

CARL-GUSTAV FLINK
DIPLOMINGENJÖR, MARIEHAMN

Jesper Svanfelt har avböjt att bemöta insändaren.

RED