DELA

Bilpool kan sänka parkeringsnormen

Den heta sommaren börjar lida mot sin slut och en het politisk period förväntas i Mariehamns stad. Bland annat kommer den nya, juridiskt bindande delgeneralplan för stadens centrum upp till behandling. Huvudriktningen är att förtäta boendet i centrum. Meningen är också att begränsa antalet bilar i centrum. Det som fortfarande är ett olöst problem, är frågan om de obligatoriska parkeringsplatserna.

Gällande parkeringsnormen är den sträng och oflexibel. Den har praktiskt taget stoppat byggandet av bostäder och utvecklingen av handeln, speciellt i stadens centrum. Den enda möjligheten har varit underjordiska parkeringsplatser, vilka är mycket kostsamma, man kommer lätt upp till flera tiotusentals euro per varje parkeringsplats. Stadens politiker och tjänstemän har inte, snart under en decennium, kommit till någon lösning för att lätta normen eller hitta på alternativ.

Under den senaste tiden har i flera städer i Finland och i Sverige godkänts så kallade bilpooler som ersättning till parkeringsnormernas bilplatser. Vanligtvis ersätter en bil i bilpoolen fem parkeringsplatser.

Bilpoolen har bilar, vilka den behörige, boende eller anställd, fritt kan använda en viss tid mot en viss kostnad (även kostnadsfri användning förkommer) inom ett bestämt område. Bruket och administrationen sker via mobiltelefonappar: bilen söks (gps), bokas, dörren öppnas, bilen startas och bruket betalas. Anskaffningen av bilarna görs av byggföretaget, bostadsbolaget eller via avtal med ett privat bolag, som den moderna fördelningsekonomin sköts. Konceptet är kostnadseffektivt, säkert och smidigt, samt kan också ha många andra fördelar.

I dag är det redan trendigt att inte äga en personbil. Om var och en skulle sätta sig ner och räkna varje kostnad som bilen belastar hushållsekonomin med, skulle säkert de flesta avstå att köpa en egen bil. Faktum är att en bil i medeltal står parkerad 95 procent av sin tid. Om man dessutom ställer kravet på att bilpoolbilar som alternativ till parkeringsnormen ska vara elbilar, gör man ett jättekliv för att fylla målsättningarna i minskning av växthusgaser och för att stoppa klimatförändringen.

Bilavgaserna från fossila bränslen är även mycket skadliga för människornas hälsa och övrigt för miljön. Bilpooler är en utmärkt komplement till kollektivtrafiken och kan också ersätta vissa arrangemang i kollektivtrafiken. Innevånarna och Mariehamns stad kan ha mycket att vinna, ifall man väljer alternativet bilpooler i stället för obligatoriska parkeringsplatser.

Jag lämnade i vår in en motion om detta till stadsfullmäktige och den kommer till behandling vid stadsstyrelsen under hösten. Jag har redan fått som motargument framförd åsikten, att vi vikingaättlingarna värnar vår integritet högt och vill äga och använda endast vår egen bil. Jag reagerade med att konstatera, att vikingarna, om några, satt i samma båt, så som man brukar motivera gemensamma intressen. Mariehamns stad kunde på sin hemsida starta en medborgardialog och erhålla kommentar och åsikter om idén angående bilpooler.

Rauli Lehtinen (Lib)