DELA

Billigare med ny teknik

Jan Grönstrand berör tunnelprojektet till Föglö i en insändare. ”Det är uppenbart att man inte har klart för sig vad en tunnel innebär ur många olika synpunkter.”, skriver JG. Må så vara, men i så fall hör JG också till ”man”, åtminstone delvis. Främst när det gället kunskapen om norsk standard för undervattensvägtunnlar vilken ligger till grund för tunneln till Föglö.
När det gäller säkerheten är det för det första helt andra förutsättningar i en tunnel som har en dygnsmedeltrafik i storleksordningen 100.000 fordon som flera av de tunnlar som JG nämner, jämfört med den kommande tunneln till Föglö som kommer att ha en dygnsmedeltrafik i storleksordningen 1000 fordon.

Den norska tunnelstandarden är utarbetad just för att möjliggöra småskaliga tunnelprojekt med anpassad säkerhetsnivå. Konceptet har visat sig framgångsrikt och utvärderingar visar att det är säkrare att färdas i en undervattenstunnel än på vanlig väg. En tunnel byggd efter norsk standard är säker, vilket utvärderingar visar. Standarden har också använts på bland annat Färöarna och Island, även där framgångsrikt. Standarden omfattar också metoder för att projektera så att tunnelbygget blir ekonomiskt effektivt och tunneln blir hållbar och säker.

Att ”driva” tunnlar, vilket inte görs med tunnelborrmaskin utan medelst sprängning, av den här storleken är förvisso avancerat men betydligt enklare projekt än de närmare 100 km långa tunnelprojekt som genomförts i Europa.
De som sprängde gruvan på Lilla Båtskär i all ära men lite har man lärt sig sedan dess när det gäller att undvika och kompensera för sprickbildningar i berg. När det gäller prisbilden så finns det också metoder för att estimera priset på tunneln enligt norsk standard på basen av erfarenheter man dragit av alla norska projekt. På basen av dessa finns beräkningsmodeller som tar hänsyn till de lokala förhållandena på platsen.

Grönstrand har rätt på en punkt: att kostnadsramen för projektet skall hålla sig kring 3 MEUR, som föglötrafiken kostar idag. JG berör många viktiga frågor i sin insändare och bär på många av de felaktiga uppfattningar folk har om tunnelprojekt. Det vore en god idé att landskapsregeringen skulle starta en speciell nätplats på internet med information om tunnelprojektet till Föglö för att stilla mångas undran om just de här sakerna.
Danne Sundman